Przewodnik dla działaczek i działaczy

Materiał Center for Women’s Global Leadership, tłum. Joanna Zakrzewska

Chcesz się zaangażować w Kampanię?

Jeśli nie brałaś/brałeś dotąd udziału w Kampanii 16 Dni, w niniejszym dokumencie znajdziesz kilka sugestii dotyczących możliwości zaangażowania się. Być może, po zapoznaniu się z pomysłami dotyczącymi różnych działań, użytecznym źródłem informacji okaże się także bibliografia 16 Dni. Prosimy o nadsyłanie informacji, jeśli któraś z przedstawionych w tym tekście akcji okaże się szczególnie przydatna, a także jeśli jakieś działania zastosowane w Twojej kampanii okażą się szczególnie efektywne. Napisz do CWGL o swoich pomysłach, prześlij zdjęcia oraz przykładowe materiały, które zostały wykorzystane podczas Twojej kampanii. Materiały te zostaną umieszczone w Międzynarodowym Kalendarzu Działań oraz archiwach kampanii. Dziękujemy!

 1. Zdobywaj wiedzę
 2. Upowszechniaj informacje
 3. Zorganizuj wydarzenie lub akcję
 4. Przyłącz się do sieci lub listy mailingowej
 5. Zaproś mężczyzn do udziału w wydarzeniach związanych z 16 Dniami
 6. Wywieraj nacisk na rząd Twojego państwa
 7. Wesprzyj w ramach wolontariatu organizację zwalczającą przemoc wobec kobiet
 8. Staraj się zainteresować media
 9. Organizuj akcje upamiętniające ważne daty

1. Zdobywaj wiedzę

Świadomość jest jednym z ważniejszych elementów umożliwiających eliminację przemocy wobec kobiet. Wiele z aktów przemocy i dyskryminacji jest podtrzymywanych przez zachowania i normy społeczne, które nie są kwestionowane i w związku z tym pozostają niezmienne. W celu przezwyciężenia stereotypów i tabu, ważne jest zdobycie wiedzy na temat praw określonych jednostek oraz sposobów dochodzenia tychże praw. Brak odpowiednich narzędzi oraz wiedzy powoduje, że wiele kobiet cyklicznie doświadcza przemocy. Niektóre
z nich nawet nie wiedzą, że mają prawo do życia wolnego od przemocy i dyskryminacji. Oto niektóre ze sposobów, na budowanie wiedzy:

 • Rozmawiaj z przedstawicielami/przedstawicielkami działającej w danej społeczności organizacji przeciwdziałającej przemocy wobec kobiet
 • Zdobywaj informacje z Internetu oraz bibliotek dydaktycznych
 • Zwróć się do władz lokalnych o przedstawienie informacji na temat obowiązujących w kraju praw, chroniących kobiety przed przemocą i dyskryminacją
 • Rozmawiaj o tych kwestiach z rodziną, przyjaciółmi i znajomymi

2. Upowszechniaj informacje

Ruch na rzecz przeciwdziałania przemocy wobec kobiet znacznie rozwinął się w ciągu ostatniej dekady. Ważne jest, aby dzielić się informacjami o tym z innymi osobami. Sposoby, w jaki można upowszechniać wiadomości:

 • Dziel się wiedzą i dyskutuj ze swoją rodziną, przyjaciółmi oraz znajomymi
 • Zorganizuj lub przeprowadź warsztat podnoszący świadomość w Twojej społeczności
 • Zapewnij innym dostęp do źródeł informacji dotyczących tego jak lepiej bronić się przed aktami przemocy i dyskryminacji oraz w jaki sposób można zapobiegać popełnianiu tego rodzaju czynów
  i ich akceptacji
 • Podważaj punkt widzenia oraz stereotypy osób, które mogą akceptować akty przemocy wobec kobiet, jako będące wynikiem norm społecznych lub po prostu sposobem życia
 • Dostarczaj faktów i informacji związanych z perspektywą gender (płci społeczno – kulturowej) tam, gdzie nie są one rozpowszechnione

3. Zorganizuj wydarzenie lub akcję

Jeśli chcesz aktywnie włączyć się w Kampanię 16 Dni w tym roku, możesz zdecydować się na organizację jakiegoś wydarzenia lub akcji. W tym celu możesz:

 • Wykorzystać temat Prawa Człowieka dla Kobiet – Prawa Człowieka dla Wszystkich, przypominając otoczeniu o tym, że prawa człowieka nigdy nie będą uniwersalne, jeśli nie będą one respektowane również w stosunku do kobiet
 • Wykorzystać niektóre z żądań sformułowanych przez CWGL i dodać do nich własne
 • Podjąć współpracę z innymi organizacjami/sieciami działającymi w Twojej społeczności
 • Zorganizować międzynarodowe wydarzenie, na które zaprosisz aktywistki/aktywistów ze swojego regionu i państwa oraz zza granicy
 • Otworzyć wydarzenia dla szerokiej publiczności tak, aby więcej osób zdobyło wiedzę na temat, tego dlaczego ważne jest przeciwdziałanie wszelkim formom przemocy i dyskryminacji wobec kobiet
 • Zaprosić media do uczestnictwa w wydarzeniu i zachęcić je do napisania z niego relacji

Zapraszamy do przyłączenia się do Polskiej edycji Kampanii 2017 poprzez organizowanie wydarzeń antyprzemocowych, które można dodać tutaj, uczestniczenie w wydarzeniach lokalnych, które stopniowo pojawiają się w naszym Kalendarzu Wydarzeń oraz nagłaśnianie informacji o Kampanii w mediach społecznościowych i na swoich stronach.

4. Przyłącz się do sieci lub listy mailingowej

Działalność może pojawić się w każdej przestrzeni między dowolnymi osobami, które chcą zająć się daną kwestią, zdobywać informacje i wiedzę oraz dzielić się nimi z innymi osobami. Dołączenie do sieci lub listy mailingowej może być użyteczne, umożliwiając wymianę informacji z osobami myślącymi w podobny sposób oraz zwiększając świadomość tego, co dzieje się nie tylko w Twoim regionie i państwie, ale również na całym świecie. Aby dołączyć do sieci lub listy mailingowej, możesz:

 • Zorientować się, jakie grupy działają w Twoim regionie i czy wydają biuletyn, który możesz regularnie otrzymywać
 • Zostać lokalną członkinią/członkiem organizacji posiadającej sekcje i zwalczającej przemoc wobec kobiet
 • Chodzić na spotkania i rozmawiać z ludźmi, którzy je organizują lub w nich uczestniczą
 • Możesz dopisać się do listy 16 Dni, wysyłając wiadomość e-mail ze swoim zgłoszeniem, na adres 16days@cwgl.rutgers.edu

5. Zaproś mężczyzn i chłopców do udziału w wydarzeniach i działaniach związanych z 16 Dniami

Stworzenie świata, w którym respektowane będą prawa człowieka w odniesieniu do kobiet, świata wolnego od przemocy wobec kobiet, wymaga zmiany zachowań i postaw dotyczących użycia i akceptacji przemocy oraz dyskryminacji, które są charakterystyczne dla sprawców przemocy. Docierając do mężczyzn i zapraszając ich do udziału w działaniach związanych z Kampanią oraz z podnoszeniem świadomości, pomaga się przedstawić przemoc, jako metodę służącą do zastraszania, kontrolowania i podporządkowywania kobiet. Zbudowanie zdrowszej męskości, która potępia przemoc, wymaga od mężczyzn wzięcia aktywnej odpowiedzialności za wyeliminowanie przemocy. Niektóre ze sposobów włączania mężczyzn i chłopców 16 Dni:

 • Zabierz ich na wydarzenia związane z 16 Dniami
 • Rozmawiaj z nimi o tych kwestiach. Przykładowo możesz opowiedzieć o doświadczeniach kobiet, które były ofiarami przemocy, dostępnych w publikacjach na stronach internetowych organizacji zwalczających przemoc wobec kobiet
 • Opowiadaj mężczyznom i chłopcom o tym, w jaki sposób przemoc wpłynęła na życie kobiet
 • Zachęcaj mężczyzn do aktywności i opowiadania się z dumą przeciwko popełnianym wobec kobietom aktom przemocy
 • Dyskutuj o przyczynach, zazwyczaj głęboko zakorzenionych w społecznych i ekonomicznych normach, politykach oraz praktykach, wpływających na przemoc mężczyzn wobec kobiet. Pokazuj,
  w jaki sposób normy te, mogą być przezwyciężane przez wielowymiarowe podejście, w tym również dzięki pozytywnym działaniom mężczyzn.
 • Poproś ich o podpisanie deklaracji kampanii Every Human Has Rights

6. Wywieraj nacisk na rząd Twojego państwa

Sprawienie, by rządy oraz politycy wzięli na siebie odpowiedzialność, za respektowanie w danym państwie praw człowieka w stosunku do kobiet, jest niezwykle istotną kwestią. Istnienie silnej grupy nacisku, domagającej się od państwa reagowania na potrzeby kobiet oraz ich szanowania, ochrony i realizacji należnych im praw człowieka, jest równie ważne, jak międzynarodowe naciski. Kampanie mogą być adresowane do wielu aktorów sceny politycznej, jednakże wydaje się, że najczęściej akcje skierowane są do głów państw i ministrów. Mimo to dobrze jest również wziąć pod uwagę możliwość wywierania nacisku na lokalnego przedstawiciela/przedstawicielkę władzy, urzędników/urzędniczki ambasady ds. praw człowieka, a nawet lokalnych liderów/liderki i członków/członkinie Twojej społeczności. Jeśli wywierasz nacisk na swój rząd:

 • Upewnij się, że środki komunikacji, które wykorzystujesz, są najefektywniejsze, jeśli chodzi
  o przyciągnięcie uwagi odbiorców; rozważ różne opcje, w tym: pisanie listów, organizację protestów, pisanie petycji lub organizację jakiegoś wydarzenia
 • Upewnij się, że organizacje kobiece oraz ofiary przemocy są również zaangażowane, aby Twoje naciski były reprezentatywne
 • Zaoferuj instrukcję, w jaki sposób zmiany polityki mogą być wprowadzane przez rząd
 • Przypomnij państwu, że jest związane międzynarodowymi przepisami dotyczącymi praw człowieka, które zobowiązują je do zapewnienia wszystkim ludziom możliwości cieszenia się podstawowymi wolnościami. Sprawdź, czy Twój rząd ratyfikował wszystkie konwencje i traktaty dotyczące praw człowieka, a jeśli nie, zacznij lobbować na rzecz ich natychmiastowej i bezwarunkowej ratyfikacji. Szczególnie ważne są: Konwencja w Sprawie Eliminacji Wszelkich Form Dyskryminacji Przeciwko Kobietom (CEDAW) oraz jej dodatkowe protokoły, Konwencja Przeciwko Stosowaniu Tortur (CAT), Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych (ICCPR), Konwencja Praw Dziecka (CRC), Deklaracja Praw i Obowiązków Osób, Deklaracja Obrońców Praw Człowieka (Groups and Organs of Society to Promote and Protect Universally Recognized Human Rights and Fundamental Freedoms) oraz Międzynarodowy Pakt Praw Ekonomicznych, Społecznych i Kulturalnych (ICESCR).

7. Wesprzyj w ramach wolontariatu organizację zwalczającą przemoc wobec kobiet

Jednym z najlepszych sposobów, by dowiedzieć się więcej na temat wpływu i konsekwencji przemocy wobec kobiet, a także jak należy ją zwalczać, jest zaangażowanie się w działalność organizacji pracującej z kobietami, ofiarami przemocy. Dobrą formą takiego zaangażowania może być wolontariat:

 • Wiele organizacji zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy wobec kobiet chętnie przyjmuje wolontariuszy/wolontariuszki oraz oferuje bardzo elastyczne dni i godziny pracy
 • Aby dowiedzieć się więcej na temat możliwości wolontariatu, odwiedź organizacje działające
  w Twojej społeczności lub przejrzyj ich strony internetowe
 • Praca z osobami, które doświadczyły przemocy, wymaga zaangażowania się i sprostania wyzwaniom, niezbędnym do walki z przemocą wobec kobiet

8. Staraj się zainteresować media

Prasa, radio, telewizja oraz Internet, w dalszym ciągu odgrywają ogromną rolę w kształtowaniu opinii społecznej oraz komunikowaniu społeczeństwu o ważnych kwestiach. Dlatego też, dla osób chcących przeciwdziałać przemocy wobec kobiet, tak ważne jest traktowanie mediów zarówno jako celu, jak i kanału przekazującego hasła kampanii oraz wiedzę na temat praw człowieka w odniesieniu do kobiet. Oto niektóre ze sposobów, w jaki możesz zainteresować media kwestią przemocy wobec kobiet oraz pomóc w przygotowaniu relacji:

 • Pisz do lokalnych gazet, wyrażając opinie na temat przypadków przemocy, które miały miejsce lub dotyczące polityki i procedur w państwie, które mają wpływ na występowanie takiego rodzaju przemocy (Uwaga: jeśli obawiasz się zastraszenia lub prześladowania, pisz anonimowo lub używając przybranego nazwiska). Krytykowanie złych rozwiązań i reakcji, jest równie ważne, co wspieranie dobrych metod i praktyk
 • Jeśli podczas 16 Dni zorganizujesz jakieś wydarzenie, zaproś na nie media, aby opisując to wydarzenie uwydatniły Twoją pracę oraz kwestię zwalczania przemocy wobec kobiet
 • Jeśli wiesz, że istnieją media, które wyjątkowo chętnie poruszają kwestie kobiece, możesz zaproponować im specjalny cykl na 16 Dni. Możesz również sprawdzić, czy nie są zainteresowane zrobieniem programu poświęconemu jednej z ważnych dat, takich jak: Międzynarodowy Dzień Przeciwdziałania Przemocy Wobec Kobiet, Światowy Dzień AIDS, Międzynarodowy Dzień Obrońców Praw Człowieka czy Dzień Praw Człowieka.
 • Jeśli wiesz, o istnieniu mediów, które są w negatywny sposób nastawione do kwestii zwalczania przemocy wobec kobiet, możesz napisać do nich, zachęcając do przyjęcia bardziej wrażliwego na kwestię dyskryminacji ze względu na płeć podejścia.
 • Kieruj przekaz zarówno do mainstreamowych (z głównego nurtu) lokalnych, krajowych
  i międzynarodowych źródeł informacji, jak również do mediów, które nie specjalizują się w informowaniu o prawach kobiet oraz do mediów związanych z kulturą popularną, których odbiorcami jest młodzież.

9. Organizuj akcje upamiętniające ważne daty

Kampania 16 Dni służy podkreśleniu faktu, że przemoc wobec kobiet jest łamaniem praw człowieka, a także ma służyć budowaniu pomostu między ruchem na rzecz praw kobiet, a perspektywą praw człowieka. Zachęcamy osoby indywidualne, organizacje i sieci uczestniczące w kampanii 16 Dni, do organizowania akcji upamiętniających kluczowe daty mieszczące się w tych 16 dniach. Lista wszystkich dat wraz z opisem ich znaczenia, znajduje się w załączniku Kluczowe Daty.

 • 25 Listopada: Międzynarodowy Dzień Przeciwdziałania Przemocy Wobec Kobiet
 • 29 Listopada: Międzynarodowy Dzień Obrończyń i Obrońców Praw Człowieka w Odniesieniu do Kobiet (Praw Człowieka jako Praw Kobiet)
 • 1 Grudnia: Światowy Dzień AIDS
 • 3 Grudnia: Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych
 • 6 Grudnia: Rocznica Masakry w Montrealu
 • 10 Grudnia: Światowy Dzień Praw Człowieka i 60-ta rocznica uchwalenia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, UDHR!

Zachęcamy do organizacji wydarzeń i akcji przypadających na te kluczowe daty i podkreślających ich znaczenie w kontekście przemocy wobec kobiet. Prosimy również o śledzenie Międzynarodowego Kalendarza wydarzeń (ma zostać przesłany pod koniec października), w którym zamieszczone będą informacje na temat wydarzeń, mających odbyć się podczas 16 Dni na całym świecie. Jeśli planujesz organizację wydarzeń w tych terminach, poinformuj nas o tym!

Tłumaczenie na j. polski: Joanna Zakrzewska dla Fundacji Autonomia

Translate »