Kampania 16 Dni Akcji Przeciwko Przemocy ze względu na Płeć – 2023

Hasło tegorocznych 16 Dni Aktywizmu przeciwko Przemocy ze względu na płeć brzmi:

UNiTE! Invest to Prevent Violence against Women & Girls

 Inwestuj, aby zapobiegać przemocy wobec kobiet i dziewcząt

Zarządzana przez UN Women inicjatywa UNITE wzywa rządy, społeczeństwo obywatelskie, organizacje działające na rzecz kobiet, młodzież, sektor prywatny, media i system ONZ do połączenia sił w celu zajęcia się globalną pandemią przemocy wobec kobiet i dziewcząt. Hasło podkreśla znaczenie inwestycji w zapobieganie przemocy i wspieranie ofiar.

 

Ty też możesz dołączyć do globalnego ruchu w ramach kampanii #NoExcuse: Act to End Violence against Women and Girls #16Days (Bez wymówek: Działaj na rzecz zakończenia przemocy wobec kobiet i dziewcząt) wzywającej do pilnych inwestycji w celu zapobiegania przemocy wobec kobiet. Na stronie kampanii są umieszczone wszystkie niezbędne materiały.

Działania Autonomii w ramach Kampanii 16 Dni w roku 2023 realizowane są dzięki wsparciu CARE. 

Kampania 16 Dni Akcji Przeciwko Przemocy ze względu na Płeć – 2022

W 2022 roku Kampania kontynuuje temat zakończenia kobietobójstwa (angielski: end femicide) z 2021 roku, zwracając szczególnie uwagę na te grupy kobiet, które są bardziej narażone na przemoc i zabójstwa.

Inicjatorka kampanii Centre for Women’s Global Leadership (CWGL) opracowała materiały dotyczące kobietobójstwa dostępne na ich stronie w języku angielskim, oraz przewodnik  po akcji 2022, który zawiera informacje o działaniach dla różnych osób, każdej która cce podjąc jakiekolwiek działania będą częścią społeczności, dla aktywistek/aktywistów, oraz dla kluczowych podmiotów, takich jak urzędnicy państwowi, decydenci, pracodawcy, media i instytucje akademickie: 2022 Femicide Action Guide

Inicjatywa dziennikarska podejmująca temat przemocy ze względu na płeć (JiG) w Center for Women’s Global Leadership pracuje nad zmianą globalnej narracji w kierunku lepszego opisywania i raportowania o przemocy wobec kobiet.
Wydali podręcznik, w którym zwracają uwagę jak pisać o przemocy aby min. informacje nie były bagatelizowane czy przekłamywane czy nazywane inaczej, co jest robione celowo aby nie pisać że dane przestępstwo dotyczy przemocy wobec kobiet. Podręczni jest do pobrania na ich stronie: “Silence and omissions: a media guide for covering gender-based violence”

WYDARZENIA FUNDACJI AUTONOMIA 2022


Strona kampanii: 16dayscampaign.org

Działania Autonomii w ramach Kampanii 16 Dni w roku 2022 realizowane są dzięki wsparciu, CARE, WAVE i Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG. 

Kampania 16 Dni Akcji Przeciwko Przemocy ze względu na Płeć – 2021

Kampania 16 Dni Akcji Przeciwko Przemocy ze względu na Płeć – 2021

W 2021 przypada 30. rocznica światowej Kampanii 16 Dni Akcji Przeciwko Przemocy ze względu na Płeć.

Świat bez przemocy jest możliwy, ale by ta wizja stała się rzeczywistością, konieczne są niezłomność, niezrównana odwaga i wspólne działanie.

 

Kampania 16 Dni Akcji przeciwko przemocy ze względu na płeć, zainicjowana przez Centre for Women’s Global Leadership (CWGL) na pierwszym Women’s Global Leadership Institute w 1991 roku, przez ostatnich 30 lat była realizowana przez instytucje i organizacje na całym świecie, w celu wyeliminowania przemocy ze względu na płeć (GBV).

Kampania jest organizowana zawsze między 25 listopada (Międzynarodowy Dzień Eliminacji Przemocy Wobec Kobiet) do 10 grudnia (Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka), by podkreślić, że przemoc wobec kobiet jest naruszaniem praw człowieka, a odpowiedzialność za jej przeciwdziałanie i powstrzymanie spoczywa na instytucjach publicznych i państwach.

 

Jak co roku inicjatorki Kampanii 16 Dni Akcji Przeciwko Przemocy ze względu na Płeć wyznaczyły przewodni temat Kampanii, jednocześnie zachęcając, że lokalne aktywistki i organizacje do podejmowania tematów, które są aktualne i ważne w ich krajowym kontekście.

 

W 2021 roku, zainspirowana oryginalną wizją i historią Kampanii, która koncentrowała się na podnoszeniu świadomości na temat przemocy wobec kobiet (VAW) i biorąc pod uwagę ciągłą bezkarność kobietobójstwa, w tym roku kampania skoncentruje się na kwestii „kobietobójstwa lub zabójstwa związanego z płcią kobiet.” Temu poświęcona będzie kampania ogólnoświatowa. W Polsce działania w tym obszarze podejmuje m.in. Centrum Praw Kobiet. Kilkaset kobiet rocznie (CPK szacuje, że to nawet 500 kobiet) ginie w Polsce w związku z przemocą domową: są zabijane, tracą życie w wyniku pobicia ze skutkiem śmiertelnym, popełniają samobójstwa. Więcej informacji można znależć tu: https://cpk.org.pl/stopkobietobojstwu/

 

W 2021 r., Kampania będzie także kontynuować działania mające na celu położenie kresu przemocy ze względu na płeć (GBV) w świecie pracy, koncentrując się na związku między przemocą domową a światem pracy, opierając się na określonych normach prawnych w Konwencji MOP nr 190 (C190) oraz działaniach przedstawionych w Zaleceniu 206 (R206).

 

COVID-19 postawił przed nami nowe wyzwania, które wymagają indywidualnych i zbiorowych rozwiązań. Kontynuujmy nasze wysiłki przez cały rok od 16 do 365 dni aktywizmu, aby promować prawa człowieka kobiet.

 

Kampania 16 Dni Akcji w Polsce

Fundacja Autonomia, podobnie jak w roku ubiegłym – z jednej strony domaga się realizacji przez państwo polskie konstytucyjnych praw szczególnie istotnych z punktu widzenia ochrony przed przemocą ze względu na płeć: ochrony bezpieczeństwa (art.5),  poszanowania godności osobistej (art.30), zasady równości i zakazu dyskryminacji (art.32), zasady równości kobiet i mężczyzn (art.33), czy zakazu tortur lub nieludzkiego i poniżającego traktowania (art.40); z drugiej strony prowadzi kampanię informacyjną i edukacyjną, tak by jak najwięcej organizacji, instytucji, grup i osób mogło niezależnie od władz prowadzić działania, których celem jest eliminacja przemocy ze względu na płeć.

 

Szczegółowy program podejmowanych przez nas działań można znaleźć tu: https://kampania16dni.pl/o-kampanii/program-wydarzen-autonomii-w-2021-roku/

 

W tym roku rozszerzamy działania w kilku, istotnych z naszego punktu widzenia, obszarach: skuteczniejszego przeciwdziałania przemocy wobec kobiet z niepełnosprawnościami, wykorzystania strategii empowerment przeciwko przemocy ze względu na płeć i inne przesłanki, obronie europejskiej konwencji o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej

 

Skuteczniejsze przeciwdziałanie przemocy wobec kobiet z niepełnosprawnościami 

Żyjące na styku seksizmu i ableizmu kobiety z niepełnosprawnościami częściej spotykają się z przemocą i dyskryminacją, a ich dostęp do wsparcia i ochrony jest często ograniczony wieloma instytucjonalnymi barierami. Brakuje dostępnych informacji – w wersjach audio, w Polskim Języku Migowym, czy tekście łatwym do zrozumienia, brakuje dostępnych usług – często ani obiekty policji, ani schroniska są niedostosowane do poruszania się na wózkach, brakuje tłumaczek PJM, brakuje dostępnej pomocy prawnej i psychologicznej. Razem możemy działać by zmienić tą sytuację. Kobiety z niepełnosprawnościami nie są bezbronne a my nie musimy bezczynnie się przyglądać.

 • Konieczne jest zagwarantowanie, że kobiety z rożnymi niepełnosprawnościami będą mieć wpływ na prawo i programy ich dotyczące – ten wpływ będzie możliwy, kiedy zostanie uznana ich ekspertyza, kiedy będą członkiniami ciał decyzyjnych i doradczych.
 • Konieczne jest przestrzeganie przez Polskę obowiązującego prawa (międzynarodowego i krajowego), wdrażanie zapisów takich aktów, jak m.in. Konwencja Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej  i Międzynarodowa Konwencja o Prawach Osób z Niepełnosprawnościami a także rekomendacji, w szczególności Zaleceń Europejskiego Forum Niepełnosprawności dotyczących polityki UE w zakresie zwalczania przemocy wobec kobiet i dziewcząt z niepełnosprawnościami.
 • Konieczne jest wdrażanie rozwiązań, które będą praktyczną realizacją zapisów prawnych i doprowadzą do skuteczniejszego zapobiegania i przeciwdziałania przemocy ze względu na płeć, z którą spotykają się kobiety z niepełnosprawnościami. Najwyższy czas na zagwarantowanie dostępności usług związanych z prewencją i przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie, w szkołach, w miejscach pracy, w instytuacjach opiekuńczych itd.
 • Niezbędne jest odpowiednie finansowanie, realizacja badań oraz szkolenia personelu organów ścigania, wymiaru sprawiedliwości, pomocy społecznej i edukacji.
 • Priorytetem powinny być działania informacyjne i wzmacniające skierowane do kobiet z niepełnosprawnościami – znajomość praw i narzędzi ich egzekwowania jest kluczowa dla zapewnienia ochrony przed przemocą i skutecznego dochodzenia sprawiedliwości.

Więcej informacji na temat sytuacji kobiet z niepełnosprawnościami: https://kampania16dni.pl/zasoby-edukacyjne/przemoc-wobec-kobiet-z-niepelnosprawnosciami/

 

Wybierz działania, które są w Twoim zasięgu i włącz się w tworzenie świata wolnego od przemocy ze względu na płeć!

 

Empowerment przeciwko przemocy ze względu na płeć i inne przesłanki

Wykorzystanie strategii empowermentowych jako skutecznych narzędzi prewencji pierwotnej i zwiększania bezpieczeństwa dziewczyn* i kobiet*.

Upełnomocnienie dziewczyn* i kobiet*, w tym przekazywanie dziewczynom i kobietom wiedzy i narzędzi na temat praw i możliwości ich obrony poprzez m.in. zajęcia z budowania pewności siebie, asertywności i samoobrony, to jedne ze skuteczniejszych działań, w powstrzymywaniu epidemii przemocy. Konieczne sa także działania skierowane do potencjalnych sprawców – czyli w związku ze sposobem wychowania – przede wszystkim chłopców i mężczyzn.

 

Bronimy Konwencji Stambulskiej

Musimy zrobić wszystko, żeby aktualnie rządzący i decydujący nie wypowiedzili skutecznie Europejskiej Konwencji o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej. W praktyce by nie pozbawili osób z Polski prawa do ochrony przed przemocą, w zakresie o jakim mowa w konwencji. Polskie prawo tylko częściowo chroni nasze prawa. Tzw. Konwencja Stambulska, to jak dotąd najwazniejszy międzynarodowy akt prawny odnoszący się do powstrzymania przemocy ze względu na płeć. Dowiedz się więcej, pobierz materiały, zrób posta na swoim Insta, FB lub w innym miejscu: https://kampania16dni.pl/zasoby-edukacyjne/konwencja-stambulska/

 


 

STOP przemocy państwa wobec kobiet! STOP realizacji programu rządowego „Przemoc wobec kobiet plus”

25 listopada, obchodzimy Międzynarodowy Dzień Przeciwko Przemocy Wobec Kobiet. Od 29 lat tego dnia rozpoczyna się światowa kampania 16 dni Akcji Przeciwko Przemocy ze względu na Płeć, która trwa aż do 10 grudnia (Międzynarodowego Dnia Praw Człowieka), dla podkreślenia, że prawa kobiet są niezbywalną i integralną częścią praw człowieka, a przemoc wobec kobiet jest łamaniem praw człowieka, a nie sprawą prywatną.  

Wątek krajowy

To, że kobiety i dziewczynki w Polsce nie mogą się czuć bezpiecznie ani w domu, ani na ulicach, ani przed budynkami publicznymi, ani w sądach, ani w szkołach, ani w miejscach pracy – to nie tylko „patologia” – to łamanie podstawowych praw człowieka.

To, że kobiety w Polsce są atakowane fizycznie przez funkcjonariuszy publicznych, to, że przedstawiciele rządu wzywają do przemocy wobec kobiet, to że kobiety są szykanowane i oczerniane w mediach publicznych – wtedy kiedy walczą o swoje prawa – to nie tylko patologia – to czynne naruszanie przez Polskę prawa międzynarodowego. To nie „folklor”, ani lokalna tradycja.  Polska pod rządami prawicy: Prawa i Sprawiedliwości, Solidarnej Polski i Polski Razem, to państwo które zasłynie z wielu rzeczy, jedną z nich będzie rządowy program „przemoc wobec kobiet plus” i nagminne łamanie zasad demokratycznego państwa prawa.

Przemoc wobec kobiet to działania i zaniechania, które prowadzą lub mogą prowadzić do fizycznej, seksualnej, psychologicznej lub ekonomicznej szkody lub cierpienia kobiet, w tym również groźby takich aktów, sytuacje przymusu lub arbitralnego pozbawienia wolności, zarówno w życiu publicznym, jak i prywatnym.

Polska, na mocy umów międzynarodowych, zobowiązała się do podejmowania niezbędnych działań prawnych i wszelkich innych, by promować i chronić prawa wszystkich, w szczególności kobiet i dziewczynek, do życia wolnego od przemocy zarówno w sferze publicznej, jak i prywatnej. Polska, zobowiązała się do powstrzymywania się od udziału we wszelkich aktach przemocy wobec kobiet i zapewniła przestrzeganie tego obowiązku przez władze państwowe, urzędników, działaczy, instytucje i inne jednostki działające w imieniu państwa.

Polska zobowiązała się do podjęcia niezbędnych działań prawnych i innych w celu zapewnienia należytej staranności w zapobieganiu aktom przemocy, popełnionym także przez jednostki inne niż państwowe, ich ściganiu, karaniu oraz zapewnianiu zadośćuczynienia.

29. Kampania 16 Dni Akcji Przeciw Przemocy Ze Względu Na Płeć

Czas kampanii to skoordynowane działania na poziomie lokalnym, państwowym i międzynarodowym, ponad 2000 instytucji, organizacji pozarządowych, grup nieformalnych i osób prywatnych, w około 180 krajach na całym świecie. Wspólnym celem jest wyeliminowanie wszelkich form przemocy wobec kobiet poprzez:

 • rozwój świadomości, iż przemoc ze względu na płeć stanowi pogwałcenie praw człowieka,
 • wzmocnienie lokalnych struktur przeciwdziałających przemocy wobec kobiet,
 • budowanie powiązań pomiędzy lokalnymi i międzynarodowymi inicjatywami na rzecz powstrzymania przemocy wobec kobiet,
 • zastosowanie metod pozwalających na rozwijanie i odkrywanie nowych i skutecznych strategii,
 • wzmacnianie solidarności kobiet na całym świecie, organizujących się by przeciwdziałać przemocy wobec kobiet, tworzenie narzędzi nacisku na rządy, aby wywiązały się z obietnic powstrzymania przemocy wobec kobiet.

Mimo wysiłków stek tysięcy kobiet i pewnej liczby mężczyzn nie doszło jeszcze do trwałych zmian systemowych i kulturowych. Przemoc ze względu na płeć wobec kobiet nie stała się aktem powszechnie niedopuszczalnym. Dlatego Center for Women’s Global Leadership kilka lat temu opracowało nową strategię.

Od świadomości, do odpowiedzialności

Kampania 16 dni to nie tylko kampania podnoszenia świadomości, że przemoc wobec kobiet to łamanie praw człowieka. To także działania rzecznicze, wywieranie nacisku.  Rządy muszą dotrzymywać swoich zobowiązań w zakresie zapewnienia praw człowieka wszystkim kobietom* i nie mogą się z nich wycofywać, ignorować ich lub czynnie łamać.

Rządy ponoszą pełną odpowiedzialność za przemoc wobec kobiet i dziewczynek. Ponoszą odpowiedzialność za dyskryminację i bezkarność, które podtrzymują przemoc. Ponoszą odpowiedzialność za jej wyeliminowanie.

Od 16 dni do 365

Walka o położenie kresu przemocy ze względu na płeć wobec kobiet* powinna być kontynuowana z taką samą energią przez cały rok.  Tematy, którym poświęcamy w tym roku szczególną uwagę:

 • Przemoc wobec kobiet z niepełnosprawnościami
 • Przemoc wobec kobiet w świecie pracy
 • Przemoc w sytuacji pandemii

Sytuacja kobiet z niepełnosprawnościami i innych kobiet należących do mniejszości (ze względu na pochodzenie, status ekonomiczny, orientację seksualną, tożsamość seksualną i płciową i in.)

Około jedna na pięć kobiet na świecie to kobieta z niepełnosprawnością. Każda osoba – choćby w związku z procesem starzenia się (ale także w wyniku chorób albo zdarzeń losowych) – w toku swojego życia, staje się – czasowo lub trwale – osobą z niepełnosprawnością. Kobiety z niepełnosprawnościami to my, nasze córki, matki, sąsiadki, babki, przyjaciółki, współpracownice i in.

Kobiety z niepełnosprawnościami są 10-krotnie bardziej narażone na przemoc, a dyskryminacja i przemoc ze względu na płeć często są przyczyną niepełnosprawności.  

Rozwiązania antyprzemocowe są niedostępne i nie uwzględniają wyzwań, przed jakimi stają te kobiety z niepełnosprawnościami, wobec których bliscy, obcy i instytucje dopuścili się przemocy. A stanowią one 80% kobiet z niepełnosprawnościami.

Jednocześnie niemal nie prowadzi się działań, które koncentrowałyby się na wzmacnianiu, budowaniu poczucia sprawczości i autonomii kobiet z niepełnosprawnościami, przekazywaniu wiedzy na temat praw, w tym prawa i możliwości obrony.

Dlatego m.in. fundacja Autonomia od wielu lat podejmuje działania szczególnie skoncentrowane na zmianie sytuacji kobiet z niepełnosprawnościami. Celem jest umożliwienie życia wolnego od przemocy i zwiększenie bezpieczeństwa kobiet z niepełnosprawnościami słuchu, ruchu, wzroku i intelektualną, m.in. poprzez wykorzystanie i upowszechnianie strategii empowerment oraz narzędzia prewencji przemocy, jakim są warsztaty z samoobrony i asertywności, a także poprzez działania informacyjne i rzecznictwo. Tym kwestiom poświęcamy też szereg działań w ramach naszego projektu „Nie znaczy nie – przeciwdziałanie przemocy wobec kobiet z niepełnosprawnościami” i tegorocznej Kampanii 16 dni Akcji (zapraszamy m.in. na panel ekspercki: „Silniejsze i bezpieczniejsze! Jak ludzie, organizacje i instytucje mogą skuteczniej zapobiegać i reagować na przemoc wobec kobiet z niepełnosprawnościami”).

Stop przemocy wobec kobiet w świecie pracy  

Dzięki nowej strategii, która poszerzyła działanie kampanii, z dwutygodniowego zrywu do trwałego zaangażowania przez cały rok, inicjatorka kampanii 16 Dni Akcji – Center for Women’s Global Leadership, wykorzystała siłę kampanii 16 Dni Akcji dla globalnego celu rzecznictwa: wsparła naciski, które zaowocowały przyjęciem w czerwcu 2019 r przez ​​Międzynarodową Organizację Pracy (MOP) prawnie wiążącej konwencji, mającej na celu położenie kresu przemocy ze względu na płeć, w tym molestowaniu seksualnemu, w świecie pracy. Konwencja zawiera wytyczne dla rządów, pracodawców i związków zawodowych, jak identyfikować i eliminować zachowania dyskryminacyjne oraz jak zajmować się dyskryminującymi skutkami nierównych stosunków władzy, które leżą u podstaw przemocy ze względu na płeć.

Działania w tym obszarze stały się jeszcze ważniejsze w czasach pandemii – kiedy praca przeniosła się do domów, które dotąd były dla kobiet najbardziej niebezpiecznymi miejscami. Wiemy, że skala przemocy w rodzinie w czasach pandemii i innych kryzysów oraz izolacji, rośnie.

Ta sytuacja stawia dodatkowe pytania o to, gdzie są granice pracy: dla kobiet, które wykonują nieodpłatną pracę wychowawczą, opiekuńczą i związaną z prowadzeniem gospodarstwa domowego, kobiet, które wykonują pracę w sektorach nieformalnych, w rolnictwie, i w końcu – pracę zdalną.

Niestety Państwa, w tym Polska, wciąż ociągają się z ratyfikacją konwencji i temu poświęcone są kolejne działania informacyjne i rzecznicze.

Pandemia

Restrykcje dotyczące poruszania się i funkcjonowania instytucji publicznych oraz pandemia COVID-19 jako taka, pogorszyła sytuację kobiet, w szczególności kobiet z niepełnosprawnościami i/w tym starszych oraz kobiet opiekujących się i mających na utrzymaniu osoby z niepełnosprawnościami (głównie dzieci i rodziców/teściów). Kobiety są „uwięzione” w domach, przemoc w sytuacjach kryzysowych narasta, część z kobiet straciła pracę zarobkową (jeśli ją miała), ograniczony jest dostęp do służb pomocowych, ochrony zdrowia i policji. Kobiety są obarczone dodatkowymi obowiązkami w zakresie usług społecznych – opiekuńczych i wychowawczych. Kobiety z niepełnosprawnościami i kobiety starsze z powodu instytucjonalizacji często żyją w domach opieki, są izolowane i ignorowane. Domy opieki, także z powodu braku odpowiedniego finansowania przez państwo, stały się w okresie pandemii, miejscami najwyższego zagrożenia śmiercią z powodu zakażenia.

Polska – najpotrzebniejsze zmiany

Przemoc wobec kobiet i dziewcząt jest jedną z najbardziej powszechnych i najtrudniejszych do wykorzenienia form łamania praw człowieka na świecie. Szacuje się, że ok. 35 proc. kobiet doświadczyło przemocy na którymś etapie swojego życia, a w niektórych grupach kobiet odsetek ten wynosi aż 80 proc. (kobiety z niepełnosprawnościami).

Z powodu polityki obecnego rządu łamane są w szczególności prawa kobiet niezamożnych, wykluczonych społecznie, pogłębiając biedę ich i ich rodzin i narażając je na poniesienie negatywnych konsekwencji zdrowotnych.

Domagamy się od Państwa, zarówno instytucji, jak i poszczególnych osób działających w „imieniu” państwa (pracujących w instytucjach i służbach), przestrzegania prawa, zobowiązań krajowych i międzynarodowych, w tym:

 • powstrzymania się od łamania praw kobiet i dziewczynek: w szczególności prawa do ochrony przed przemocą, prawa do bezpieczeństwa, prawa do zdrowia, praw reprodukcyjnych;
 • wzmacniania rozumienia i stosowania przepisów tzw. Konwencji Antyprzemocowej, a nie straszenia jej wypowiedzeniem;
 • szeroko zakrojonych działań prawdziwie prewencyjnych – edukacji antyprzemocowej obejmującej dzieci, młodzież i dorosłych (także zawodowo zajmujących się edukacją i ochroną przed przemocą) uwzględniającej genderowe uwarunkowania przemocy; działań empowermentowych skierowanych do kobiet i dziewczynek, szczególnie z grup narażonych na dyskryminację i przemoc krzyżową (np. kobiet z niepełnosprawnościami, kobiet LBT, kobiet z doświadczeniem migracji i uchodźctwa);
 • poprawy funkcjonowania systemu wsparcia dla ofiar przemocy – w szczególności zwiększenia dostępności dla kobiet z niepełnosprawnościami;
 • zaprzestania szykanowania inicjatyw, organizacji i aktywistek działających na rzecz praw kobiet, pozbawiania ich środków na działania związane z przeciwdziałaniem i reagowaniem na przemoc;
 • zaprzestania manipulacyjnej strategii rządu, w której są przyjmowane rozwiązania prawne rzekomo poprawiające sytuację kobiet (np. tzw. 500 plus), przy jednoczesnym niszczeniu wymiaru sprawiedliwości, zaostrzaniu prawa antyaborcyjnego, braku reakcji na łamanie prawa przez władze publiczne, braku ochrony ofiar przemocy, za to – chronieniu sprawców przemocy fizycznej i seksualnej;
 • odpowiedniego finansowania narzędzi i rozwiązań, które mają chronić przed przemocą ze względu na płeć – czyli odpowiedzialnych i służących zapewnieniu bezpieczeństwa obywatelkom i obywatelom decyzji dotyczących podziału środków publicznych (np. przeznaczenia środków na walkę z przemocą, zamiast finansowania zakupu wyposażenia wojskowego i uposażenia żołnierzy i żołnierek wojska oraz obrony terytorialnej, albo ze wsparcia Kościoła katolickiego – poza tymi środkami, które dotyczyłyby działań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w służbach mundurowych i Kościele Katolickim).

Czy pozostaje nam czekać?

Dopiero 27 lat temu dzięki wysiłkom niezliczonych feministek na całym świecie, przemoc wobec kobiet została ostatecznie formalnie uznana na międzynarodowej konferencji w Wiedniu za pogwałcenie praw człowieka, a rok później Organizacja Narodów Zjednoczonych wyznaczyła pierwszą Specjalną Sprawozdawczynię ds. Przemocy wobec kobiet.

Od tego czasu w wielu miejscach na świecie zobowiązanie do prewencji i reagowania na przemoc przez państwo jest poważnie traktowane. Przyjmowane są sprzyjające życiu wolnemu od przemocy i zagrożenia przemocą, rozwiązania instytucjonalne i prawne, wdrażane są działania edukacyjne, informacyjne, świadomościowe, zmierzające do upełnomocnienia kobiet i wiele innych.

Prawo i praktyka jego stosowania nie zmieniają się same.

Apelujemy szczególnie do tych, którzy i które już teraz mają wpływ na kształt prawa i państwa, a także do tych którzy/e przejmą odpowiedzialność za to państwo, prawo i jego stosowanie (bo to się stanie, miejmy nadzieję wcześniej niż później) – fakt, że w Polsce prawa kobiet nie są wystarczająco chronione, to zaniedbanie wieloletnie.

Przestrzeganie praw człowieka w stosunku do kobiet, wymaga stworzenia odpowiedniego prawa, zagwarantowania, że będzie ono wsparte skutecznymi rozwiązaniami instytucjonalnymi i organizacyjnymi, przeznaczenie wystarczających środków finansowych, systematyczne i rzetelne działania prewencyjne, edukacyjne, informacyjne, a w końcu monitorowanie realizacji prawa. To nie dzieje się w ciągu 5 lat.

Nie musimy czekać na zmianę rządu i nowe wybory. Codziennie, każdy i każda z nas, wpływa na codzienne życie dziewczynek i kobiet – szczególnie kiedy pełni służbę, pracuje w organach ścigania, wymiarze sprawiedliwości, administracji publicznej, w systemie edukacji, w ochronie zdrowia, pomocy społecznej i wszystkich innych działach.

Każdy i każda z nas może się sprzeciwiać naciskom przełożonych i władz (np. kuratorów/ek, ministrów i in.), które wymuszają łamanie przez nas prawa i przyczynianie się do cierpienia dziewczynek i kobiet.  Solidarność naszą siłą! Solidarne z naszymi siostrami z całego świata, w tym z Białorusi – niech starczy nam sił, determinacji i odwagi!

Agata Teutsch – ekspertka, superwizorka, trenerka empowermentowa i antydyskryminacyjna, koordynatorka projektu “Nie znaczy nie – przeciwdziałanie przemocy wobec kobiet z niepełnosprawnościami”, wieloletnia koordynatorka Kampanii 16 Dni Akcji Przeciwko Przemocy ze względu na Płeć w Polsce, członkini zarządu fundacji Autonomia

Przy opracowaniu wykorzystałam fragmenty materiałów CWGL – 16dayscampaign.org (dostęp 21.11.2020).

Zachęcamy do zaangażowania w działania w ramach kampanii i poza nią, korzystania m.in. z materiałów edukacyjnych i informacyjnych umieszczonych na naszej stronie: www.kampania16dni.pl

Kraków (trochę) bezpieczniejszy dla dziewczynek i kobiet – dzięki współpracy i zaangażowaniu różnych środowisk w Kampanii 16 Dni Akcji Przeciw Przemocy ze względu na Płeć.

200 studentek i studentów oraz kadra 4 największych krakowskich uczelni, kilkanaście osób pracujących z dziećmi i młodzieżą szkolną, ponad 30 mieszkanek Krakowa (od 7 letnich dziewczynek po dorosłe kobiety) oraz przedstawicielki 10 organizacji pozarządowych działających w obszarze praw kobiet z Krakowa i Bielska Białej, wzięły/li udział w ponad bezpłatnych 60 godzinach akcji, zajęć i projekcji zainicjowanych i realizowanych przez Autonomię i jej Partnerów/ki, w ramach 27. Kampanii 16 dni Akcji Przeciwko Przemocy ze względu na Płeć, która odbyła się między 25 listopada (Międzynarodowym Dniem Eliminacji Przemocy Wobec Kobiet) a 10 grudnia (Międzynarodowym Dniem Praw Człowieka). O możliwościach ograniczania przemocy wobec dziewcząt i kobiet dowiedziały się także członkinie i członkowie Rady Miasta oraz słuchaczki i słuchacze dwóch dużych stacji radiowych –  Radia Kraków i TOK FM.

W ciągu dwóch tygodni zorganizowałyśmy 10 godzin otwartych bezpłatnych projekcji filmów poświęconych przemocy wobec kobiet i dziewcząt połączonych z dyskusjami, w trakcie których wspólnie zastanawiały/liśmy się co może robić społeczność, by ta przemoc nie była ignorowana, sprawcy ponosili odpowiedzialność, by policja i inne instytucje chroniły ofiary przestępstw, a atakowane dziewczyny nie były nękane w mediach społecznościowych.

W trakcie niemal 50 godzin darmowych zajęć dziewczynki i kobiety lepiej rozpoznały swoją siłę i potencjał, doświadczały mocy i sprawczości, zdobyły umiejętności lepszego rozpoznawania i reagowania na przekraczanie granic, napastowanie, molestowanie i przemoc, nawiązywały nowe znajomości i kontakty.

Osoby studiujące m.in. socjologię, wiedzę o mediach, pedagogikę i medycynę na Uniwersytecie Jagiellońskim, Uniwersytecie Pedagogicznym, Akademii Sztuk Pięknych i w Collegium Medicum wzmocniły swoją zdolność do reagowania na dyskryminację i cyberprzemoc.

Na zorganizowanym przez nas spotkaniu przedstawicielki organizacji działających na rzecz praw kobiet przekazały delegatkom z Grupy roboczej ONZ ds. Dyskryminacji kobiet w prawie i w praktyce informacje o sytuacji dziewczynek i kobiet, zwłaszcza tych które spotykają się z wieloma i krzyżującymi się formami dyskryminacji oraz o sytuacji obrończyń praw kobiet. Celem wizyty Grupy była ocena postępów w eliminowaniu dyskryminacji i osiągnięciu równości płci w Polsce. Raport z wizyty w Polsce zostanie przedstawiony na forum Organizacji Narodów Zjednoczonych.

Ponad 80 osób, uczestnicząc w Maratonie Pisania Listów Amnesty International, który zorganizowałyśmy, zwróciło się bezpośrednio do rządów i placówek dyplomatycznych z 10 krajów wzywając do uwolnienia kobiet walczących w swoich społecznościach o równość, wolność i sprawiedliwość oraz respektowania ich podstawowych praw człowieka.

W Krakowie Kampania 16 Dni Akcji Przeciwko Przemocy ze względu na Płeć, odbywała się pod hasłem „Miasta, miasteczka i wsie bezpieczne dla dziewczynek i kobiet! Dość czekania – wzywamy samorządy do działania!”. W związku z tym, w dniu zaprzysiężenia Rady Miasta zwróciłyśmy się do nowych Radnych z postulatami stworzenia i wdrożenia m.in. programu przeciwdziałania przemocy ze względu na płeć obejmującego wszystkie mieszkanki i mieszkańców Krakowa, byśmy jako społeczność skuteczniej zapobiegały/li przemocy. Wskazałyśmy na konieczność podjęcia działań edukacyjnych w szkołach i na uniwersytetach, podnoszenie świadomości i kompetencji do reagowania na przemoc wśród Krakowian i Krakowianek oraz na stworzenie rozwiązań efektywnego wsparcia dla ofiar tego rodzaju przestępstw (wsparcie prawne, psychologiczne, telefon zaufania, bezpieczne miejsca. Mamy ogromną nadzieję, że w krakowskim programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie na nowy okres obowiązywania (po 2020) i innych politykach – np. młodzieżowej, znajdą się odpowiednie zapisy i zaplanowane zostaną konkretne działania. Zadeklarowałyśmy eksperckie wsparcie dla Radnych.

Prawie wszystkie wydarzenia w ramach Kampanii 16 Dni Akcji były darmowe i odbywały się w dostosowanych architektonicznie przestrzeniach (dostępnych dla osób poruszających się na wózkach).

Krakowska Kampania 16 dni Akcji Przeciwko Przemocy ze względu na Płeć o takim zasięgu była możliwa dzięki współpracy i solidarnemu zaangażowaniu osób, inicjatyw i instytucji, wśród których znalazły się m.in.: Ośrodek Badań nad Mediami i koło naukowe Coolturoznawcy przy Uniwersytecie Pedagogicznym im. KEN, Pełnomocniczka Rektora UJ ds. bezpieczeństwa studentów i doktorantów, Instytut Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny IFMSa Poland, Akademia Sztuk Pięknych, Towarzystwo Interwencji Kryzysowej, Związek Harcerstwa Polskiego, Żydowskie Muzeum Galicja, Centrum Społeczności Żydowskiej – Jewish Community Centre. Bardzo wszystkim dziękujemy i mamy nadzieję na dalszą współpracę!

Autonomia korzysta ze wsparcia Fundacji Batorego (dotacja instytucjonalna) i Konsulatu Generalny Stanów Zjednoczonych w Krakowie (projekt „Krytyczne myślenie i analiza przekazów medialnych – młodzi liderzy i liderki na rzecz bezpieczeństwa i sprawiedliwości”).

25 listopada – Międzynarodowy Dzień Eliminacji Przemocy Wobec Kobiet – aktualne wyzwania.

Wypełnić obietnicę kompleksowej reakcji na przemoc wobec kobiet – wciąż aktualne wyzwania.

“Wszystkie kobiety i dziewczęta mają prawo do życia bez przemocy. Niestety nie jest to rzeczywistość. Jedna na trzy kobiety doświadczyła przemocy fizycznej lub seksualnej – 22% z rąk partnera. Ponad połowa wszystkich kobiet była nękana seksualnie, 20% młodych kobiet zgłasza molestowanie seksualne w Internecie”, powiedziała dziś Dunja Mijatović, Komisarz Praw Człowieka Rady Europy przed Międzynarodowym Dniem Walki z Przemocą wobec Kobiet.

Oprócz danych dostarczonych przez Agencję Praw Podstawowych UE, ONZ szacuje, że 70% ofiar przemocy w rodzinie stanowią kobiety. W 2016 r. liczba kobiet będących ofiarami zabójstw popełnianych przez bliskich partnerów lub członków rodziny i krewnych według Eurostatu wynosiła 238 w Niemczech, 146 we Francji, 67 w Hiszpanii, 45 na Węgrzech, 18 w Chorwacji, 16 w Finlandii i 11 w Albanii.”

33 z 47 państw Unii Europejskiej ratyfikowało Konwencję Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej, ale jej wdrażanie w poszczegółnych krajach jest wciąż niewystarczające.

Wg. niezależnego organu eksperckiego GREVIO, który badał stopień wdrażania Konwencji Stambulskiej w 6 krajach, wyzwania związane z wdrażaniem to:  połączenie zapobiegania przemocy z innymi środkami służącymi promowaniu równości płci; trwałość finansowania usług dla ofiar przemocy i organizacji pozarządowych świadczących takie usługi; równa dostępność usług dla wszystkich kobiet, które doświadczyły przemocy; efektywne wykorzystanie pełnego zakresu procedur dot. zapobiegania i ochrony przed przemocą; niski poziom zgłaszania przemocy; oraz gromadzenie danych na temat współczynników skazania za przestępstwa w odniesieniu do wszystkich rodzajów przemocy.

Te problemy związane z wdrażaniem konwencji muszą zostać rozwiązane, aby spełnić obietnicę kompleksowego przeciwdziałania przemocy wobec kobiet.

Więcej: https://www.coe.int/fr/web/commissioner/-/fulfil-the-promise-of-a-comprehensive-response-to-violence-against-women

 

Co zrobić żeby samorząd skutecznie walczył z przemocą? Dołącz do 27. Światowej Kampanii 16 Dni Akcji Przeciwko Przemocy ze względu na Płeć!

Miasta, miasteczka i wsie bezpieczne dla dziewczynek i kobiet!  Dość czekania – wzywamy samorządy do działania!

W Polsce w 2018 roku, w trakcie trwania Kampanii  – 28 listopada, obchodzimy ważną rocznicę  –  100 lat temu kobiety, po wieloletniej walce działaczek organizacji kobiecych, doprowadziły do zrównania praw wyborczych bez względu na płeć!

Patrzymy z dumą i nadzieją na wytrwałe działania pokoleń kobiet i solidarnych z nimi mężczyzn walczących o przysługujące nam  prawa. Choć wielu wydają się one oczywistością, historia pokazuje, że raz wywalczone prawa mogą zostać nam odebrane lub ograniczone, a w bardzo wielu obszarach życia wciąż jest wiele do zrobienia.

Dlatego w Polsce, chcemy zwrócić uwagę na związki między decyzjami, od których zależą systemowe zmiany, a skutecznym przeciwdziałaniem przemocy ze względu na płeć. To od krajowych i lokalnych polityk dotyczących bezpieczeństwa, edukacji, wymiaru sprawiedliwości, ochrony zdrowia, pracy, a także kompleksowych, interdyscyplinarnych,  dobrze zaplanowanych, adekwatnie finansowanych i rzetelnie realizowanych lokalnych programów przeciwdziałania przemocy w rodzinie zależy sytuacja kobiet i dziewczynek w szkołach i uczelniach, w pracy, w instytucjach, w domach i przestrzeniach publicznych.

Właśnie zakończyły się wybory samorządowe. Niech osoby na stanowiskach wójta, burmistrza lub prezydenta, radni i radne gmin/miast, powiatów i sejmików dowiedzą się w jaki sposób mają skutecznie przeciwdziałać przemocy ze względu na płeć i inne cechy!

Każda i każdy z nas może wywierać wpływ…

Dowiedz się jak możesz się zaangażować.

Podsumowanie Kampanii 16 Dni 2017

Z przyjemnością informujemy, że w ramach Kampanii 16 Dni Akcji Przeciw Przemocy ze względu na Płeć 2017, która odbyła się w dniach 25 listopada – 10 grudnia 2017 r., 13 współpracujących z fundacją Autonomia liderek lokalnych zrealizowało 16 inicjatyw (w tym 7 warsztatów lub szkoleń, 4 projekcje filmów w tym 3 połączone z dyskusją lub warsztatem, 2 spotkania, 1 happening, 1 forum, 1 żywa biblioteka) w 11 miejscowościach, obejmując swoimi działaniami ok. 400 osób. Do kalendarza kampanii, prowadzonego przez Autonomię na stronie www.kampania16dni.pl dodano łącznie 94 wydarzenia. Wśród organizatorek/-ów i współorganizatorek/-ów zgłaszanych do kalendarza wydarzeń znalazły się instytucje samorządowe, organy i służby państwowe, uczelnie, organizacje pozarządowe, grupy nieformalne, partia polityczna.

Informacja o Kampanii na Facebooku dotarła do 89 tysięcy osób, a kampanijna grafika dotycząca zgody w relacjach intymnych dotarła do prawie 130 tysięcy osób.

Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom zaangażowanym za udział w Kampanii, a matronkom i patronom honorowym i medialnym za wsparcie na wszystkich etapach tego ważnego społecznie działania!

Nowe materiały graficzne Kampanii

Zapraszamy do korzystania z nowych materiałów graficznych kampanii! Materiały dostępne są do pobrania w wysokiej rozdzielczości do wydruku, na licencji CC-BY-NC-ND (Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0) na podstronie Materiały graficzne.

Dostępna nakładka Kampanii na FB

Chcesz pokazać swoje wsparcie dla Kampanii? Z przyjemnością informujemy, że udostępniłyśmy dla użytkowniczek/-ów Facebooka kampanijną nakładkę na zdjęcie profilowe. Nakładka dostępna jest TUTAJ. Zapraszamy do korzystania!

Translate »