Upełnomocnienie (empowerment)

Jak sprawić, by przeciwdziałanie przemocy i dyskryminacji wobec kobiet i dziewczynek  było skuteczniejsze i dające siłę? W jaki sposób może być rozumienie upełnomocnienie (empowerment)? Jakie są podstawowe narzędzia, z których czerpie strategia upełnomocnienia? Co zrobić by działania związane z przeciwdziałaniem przemocy prowadziły do zmiany relacji społecznych opartych na nierównościach, uprzedzeniach, eksploatacji i przemocy? Czy i jakie istnieją przykłady wykorzystania upełnomocnienia w działaniach związanych z powstrzymywaniem przemocy i dyskryminacji ze względu na płeć w Polsce? Co zrobić, by edukacja była obszarem, w którym szczególne znaczenie przykłada się do zapewnienia bezpieczeństwa? – Próbujemy na to odpowiedzieć w bezpłatnym podręczniku „Siła, odwaga, solidarność…”

polakpotrafi1W skutecznym przeciwstawianiu się epidemii przemocy ze względu na płeć, upełnomocnienie odgrywa szczególną rolę. Służy bowiem zmianie relacji władzy między grupami dominującymi i marginalizowanymi, ujawnia systemowy charakter opresji, a przemoc wobec kobiet jest zarówno narzędziem, jak i efektem strukturalnych nierówności między kobietami a mężczyznami. Osoby uczestniczące w procesie upełnomocnienia zarówno uzyskują, jak i odzyskują kontrolę, sprawczość, wpływ i moc, docierają do istniejących (a często zapomnianych lub niewykorzystywanych) zasobów i kompetencji.

Siła, odwaga i solidarność – oparty na tych trzech komponentach model działań zmierzających do upełnomocnienia kobiet i dziewcząt zaprezentowany w podręczniku – wyrasta z naszych  doświadczeń, refleksji i kompetencji zdobywanych w trakcie działań Autonomii, których celem jest powstrzymanie przemocy ze względu na płeć.

„Siła, odwaga, solidarność…” jest wydaną przez fundację Autonomia pierwszą w Polsce publikacją w kompleksowy sposób odnoszącą się do upełnomocnienia (z ang. empowerment) jako jednej ze strategii w walce z przemocą wobec kobiet i dziewczynek oraz inną przemocą ze względu na płeć.

Autorkami i autorami są: Czytautorki i Czytautorzy (kto to taki dowiecie się z podręcznika), socjolożki, psycholożki, politolożki, aktywistki-ekspertki. Za pomysł publikacji i redakcję merytoryczną odpowiada Agata Teutsch.

„Siła, odwaga, solidarność…” jest skierowana do wszystkich osób, które mierzą się z przestępstwem przemocy wobec kobiet i dziewcząt, bez względu na to, w jakiej aktualnie są roli/funkcji/sytuacji. Szczególnie ważną grupę odbiorczyń/odbiorców podręcznika stanowią osoby zaangażowane w funkcjonowanie systemu pomocy społecznej, interwencji kryzysowej, edukacji, ochrony zdrowia, „pomocy dla ofiar przemocy”, wymiaru sprawiedliwości, organizacji obywatelskich itp.

Zdobądź najnowszą publikację fundacji Autonomia – „Siła, odwaga, solidarność. Upełnomocnienie jako skuteczna strategia przeciwdziałania przemocy wobec kobiet i dziewcząt i innej przemocy ze względu na płeć. Podręcznik dla organizacji i instytucji”!

publikacja

Pobierz bezpłatny egzemplarz klikając w ilustrację okładki (obok).

W każdym egzemplarzu, na zakładce znajdziesz informację na temat tego jak możesz regularnie i incydentalnie wspierać działania na rzecz równości, sprawiedliwości, poszanowania praw człowieka, bezpieczeństwa.

Będziemy wdzięczne za wszelkie komentarze, recenzje i uwagi do publikacji. Czekamy na wasze maile: fundacja@autonomia.org.pl.

Publikacja powstała w ramach projektu, którego realizacja była możliwa dzięki zaangażowaniu członkiń zespołu z Autonomii: Magdzie Koronie, Oli Migalskiej, Adze Molińskiej, Zofii Noworól, osobom  z organizacji partnerskich: Alinie Kuli i Annie Chęć z Fundacji Pozytywnych Zmian, Katarzynie Żeglickiej i Izabeli Grzesik ze Stowarzyszenia Strefa Wenus z Milo, Annie Lipowskiej – Teutsch z Towarzystwa Interwencji Kryzysowej, a także  Katarzynie Sekutowicz, Agnieszce Zarzyckiej i współtrenerkom Akademii Treningu WenDo – Ewie Rutkowskiej i Katarzynie Starowicz.

Podręcznik został opracowany i wydany w ramach projektów fundacji Autonomia: „Perspektywa antydyskryminacyjna w programach przeciw przemocy”, „Zatrzymać przemoc – kompleksowy system wsparcia i oddziaływań terapeutycznych dla osób doświadczających przemocy ze względu na płeć” oraz „ZERo przemocy – Zaangażowanie, Edukacja, Rzecznictwo przeciwko przemocy ze względu na płeć” finansowanych ze środków: Funduszy EOG w ramach programu Obywatele dla Demokracji, Funduszu Małych Grantów dla Programu PL14 „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i przemocy ze względu na płeć” w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014, Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich oraz z dotacji Network of East-West Women z Nowego Jorku.

Matronują i patronują publikacji: Rzecznik Praw Obywatelskich, feministyczne pismo Zadra, pismo Instytutu Psychologii Zdrowia „Niebieska Linia”, Codziennik Feministyczny, portal ngo.pl, TOK FM Pierwsze Radio Informacyjne.

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Translate »