Kobietobójstwo

Przewodnik na temat kobietobójstwa wydany przez Center for Women’s Global Leadership
Obszerne opracowanie zawierające min:
– definicję kobietobójstwa (ang. femicide)
– dane międzynardoowe dotyczące kobietobójstwa,
– działania podejmowane przez organizacje międzynarodowe i lokalne,
– propozycje co może zrobić rząd aby przeciwdziałać kobietobójstwu,
– bibliografię zawierającą raporty i badania na temat kobietobójstwa,

Stop kobietobójstwu –  Centrum Praw Kobiet (działania w ramach Kampani 16 dni w 2022 r)

Centrum Praw Kobiet – działania w ramach Kampanii 16 Dni w 2022 r.:
W kampanii z okazji 16 dni przeciwko przemocy w 2020 r. pierwszy raz poruszyłyśmy temat kobietobójstwa. Kampania odbiła się dużym medialnym echem i zebrała wiele nagród. Wtedy też po raz pierwszy zakomunikowałyśmy, że w Centrum Praw Kobiet powstanie Obserwatorium ds. Kobietobójstwa.
Teraz Obserwatorium działa już rok, więc warto przekazać pierwsze, cząstkowe wnioski z jego pracy.

Dlatego w 2022 roku pragniemy powrócić do tego tematu i mówić przede wszystkim o tym, że kobiety najczęściej giną we własnych domach. To porażająca statystyka, która wciąż jest mało rozpowszechniona i nie przeniknęła wystarczająco do społecznej świadomości. Z tej informacji chcemy uczynić oś przekazu kampanii. Będziemy rozwijać ten temat i wskazywać na jego różne aspekty na podstawie wniosków z pracy Obserwatorium.
Pragniemy podkreślić, że kobietobójstwo to najbardziej drastyczna forma przemocy ze względu na płeć, ale wszystkie one czynią dom miejscem szczególnie niebezpiecznym dla kobiet.

  • Podzielimy się doświadczeniami i obserwacjami naszych wolontariuszek z monitoringu rozpraw sądowych.
  • Opowiemy o powtarzających się stereotypach, zaapelujemy do sądów i prokuratur o prowadzenie dokładnych statystyk dotyczących kobietobójstw, a do mediów o większą dbałość o język, którym piszą o przypadkach zabójstw kobiet.
  • Opowiemy też szerzej o najczęstszych motywach sprawców kobietobójstw (zazdrość o partnerkę, niezgoda na jej chęć odejścia) i opiszemy poszczególne przypadki z ostatniego roku.
  • Przed startem kampanii zorganizujemy spotkanie stacjonarne naszych wolontariuszek, prawników, prawniczek i innych osób eksperckich, z którego podsumowanie opublikujemy na jej zakończenie oraz zawrzemy w sprawozdaniu okresowym.

In the campaign on the 16 days against violence in 2020, we have raised the problem of feminicide for the first time. The campaign echoed in the media and collected many awards. Also for the first time we have communicated that Observatory for Feminicide at the Women’s Rights Center was going to be established. Now the Observatory has been operating for a year, so it is worth passing on the command and partial conclusions from their work.

That is why in 2022 we wish to back o this problem and we are talking primarily about the fact that women most often lose their lives in their own homes. This is a shocking statistic that is still of little use and has not penetrated the social consciousness sufficiently. With this information, we have an immediate message to the campaign. We will develop this topic and point to its various aspects on the basis of conclusions from the work of the Observatory

. We wish to emphasize that feminicide is the most drastic form of gender-based violence, but they all make the home a particularly dangerous place for women

  • We will share the experiences and observations of our volunteers from monitoring court hearings.
  • We will talk about repeated stereotypes, we will appeal to the courts and prosecutor’s offices to keep accurate statistics on feminicide, and to the media to pay more attention to the language they use to write about the cases of murder of women.
  • We will also tell you more about the most common motives of the perpetrators of femicides (jealousy of your partner, disagreement with her willingness to leave) and describe individual cases from the last year.
  • Before the campaign starts, we will organize a stationary meeting of our volunteers, lawyers and other experts, the summary of which will be published at the end of the campaign and included in the periodic report.
Translate »