Temat przewodni 2017

Temat przewodni międzynarodowej Kampanii 16 Dni Akcji Przeciwko Przemocy ze względu na Płeć w 2017 roku brzmi:

Od pokoju w domu do pokoju na świecie: zadbajmy o bezpieczną edukację dla wszystkich!

Koordynatorki i organizatorki polskiej Kampanii ponownie zdecydowały się rozszerzyć ten zakres tematyczny by zwrócić również uwagę na szczególną sytuację kobiet i dziewcząt narażonych na przemoc i dyskryminację wielokrotną z uwagi na inne – poza płcią – cechy, które związane są z wychodzeniem poza dominującą normę – wiekiem, niepełnosprawnością, pochodzeniem, kolorem skóry, tożsamością płciową, orientacją seksualną, statusem ekonomiczno-społecznym, wyznaniem bądź bezwyznaniowością itp.

Zapraszamy do przyłączenia się do Polskiej edycji Kampanii 2017 poprzez organizowanie wydarzeń antyprzemocowych i dodawanie ich do kalendarza kampanijnego, uczestniczenie w wydarzeniach lokalnych, które stopniowo pojawiają się w naszym Kalendarzu Wydarzeń przyłączanie się do Kampanii na Facebooku oraz nagłaśnianie informacji o Kampanii w mediach społecznościowych i na swoich stronach.


“Od pokoju w domu do pokoju na świecie: zadbajmy o bezpieczną edukację dla wszystkich!”

W 2017 roku odbywa się 26 edycja międzynarodowej Kampanii 16 Dni Akcji Przeciwko Przemocy ze względu na Płeć, zainicjowanej w 1991 roku i koordynowanej przez Center for Women’s Leadership (CWGL). Od 2015 r. Kampanię realizujemy pod przewodnim tematem “Od pokoju w domu do pokoju na świecie: zadbajmy o bezpieczną edukację dla wszystkich!”

Edukacja jest powszechnym dobrem oraz podstawowym prawem człowieka gwarantowanym przez Artykuł 26. Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka z 1948 roku oraz przez wiele międzynarodowych oraz regionalnych traktatów i konwencji. Mimo to, prawo do edukacji podlega politycznym, ekonomicznym i społecznym manipulacjom, sprawiając, że pewne grupy (głównie kobiety, dziewczynki, osoby z niepełnosprawnością, osoby LGBTQI, migrantki i migranci a także ludność rdzenna) są szczególnie narażone na wykluczenie z dostępu do tego podstawowego prawa. Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ w kwestii edukacji prezentują ją jasno — edukacja daje umiejętności i wiedzę umożliwiające znalezienie zatrudnienia i umacniające przedsiębiorczość, a także równość płci, kulturę pokoju i braku przemocy oraz szacunku do różnic kulturowych.

Dziś mamy jasność co do realiów dostępu do edukacji.

Głęboko zakorzeniona strukturalna dyskryminacja i przemoc:

  • Dzieci i młodzież wszystkich płci mogą napotykać na dalsze utrudnienia spowodowane niepełnosprawnością, rasą, pochodzeniem etnicznym, sytuacją ekonomiczną czy obowiązkami powierzonymi im przez rodzinę oraz trudnym położeniem, w którym wiele z nich może się znaleźć – zarówno w obliczu konfliktów zbrojnych, katastrof ekologicznych, jak i w czasie względnego pokoju.
  • Dziewczęta i młode kobiety spotykają się także z dyskryminacją ze względu na płeć: wczesne lub przymusowe małżeństwo może przerwać ich edukację; zagrożenie różnymi formami okołoszkolnej przemocy ze względu na płeć, takimi jak przemoc seksualna i molestowanie w drodze do oraz w samych placówkach edukacyjnych, a także dyskryminacja w formie braku dostępności koniecznej infrastruktury takiej jak odpowiednie i bezpieczne pomieszczenia higieniczno-sanitarne. Z tych powodów wiele rodzin powstrzymuje dziewczęta oraz młode kobiety od uczęszczania do szkoły i aktywnie stara się uniemożliwić im dalszą edukację.

Niewystarczające reakcje i zaangażowanie władz państw oraz społeczności międzynarodowych na:

  • Niebezpieczne i niehigieniczne środowiska edukacyjne wskutek braku środków budżetowych lub dostrzegania problemu przez decydentów, brak wyznaczonych przestrzeni (klasy, toalety ) dla dziewcząt lub polityka i procedury wspierające lub usprawiedliwiające wartości i tabu kulturowe dotyczące funkcjonowania dziewcząt w środowisku szkolnym (zdobywania przez nie wykształcenia czy molestowania w szkole);
  • Nieadekwatne programy nauczania zbudowane na podstawie patriarchalnego pojmowania kwestii płci, oraz niedostateczny budżet przeznaczony na edukację oraz dostęp do niej.

Udział w Kampanii wzięło już ponad 6000 organizacji, rządów, agencji ONZ oraz niezliczone osoby indywidualne z ponad 180 państw. Razem udało nam się zwrócić oczy świata na problemy takie jak rasizm, seksizm, kultura przemocy, homofobia i wzywać władze do  przestrzegania praw człowieka, takich jak prawo do opieki zdrowotnej oraz praw reprodukcyjnych, do dążenia ku niestosowaniu metod zbrojnych oraz zakończenia przemocy ze względu na płeć. Siłę i trwałość naszej Kampanii zawdzięczamy tysiącom osób takich jak Ty. W ramach tegorocznego globalnego tematu przewodniego, Kampania 16 Dni Akcji wzywa Cię do włączenia się w działania na rzecz umocnienia prawa do edukacji oraz do zwalczania przemocy, dyskryminacji i nierówności w edukacji ze względu na poszczególne lub krzyżujące się wzajemnie przesłanki, takie jak płeć, rasa/kolor skóry lub pochodzenie etniczne, religia/wyznanie lub bezwyznaniowość, prawdziwa lub wyobrażona orientacja seksualna, status społeczno-ekonomiczny czy też inne wymiary identyfikacji społecznej. Zastanów się jak wyglądają w Twojej społeczności, kraju lub regionie przestrzeń i dostęp do edukacji.


Dołącz do Kampanii 16 Dni!

Kampania 16 Dni jest otwarta na zaangażowanie uczestników/uczestniczek w sposób, który odpowiada specyfice ich własnego doświadczenia i kontekstu działań. Uczestniczki i uczestnicy najlepiej wiedzą jak i z kim najlepiej będzie im współpracować, czy to będzie ich rząd czy społeczności, aby podważyć i zmienić struktury, które utrwalają przemoc ze względu na płeć.

  • Stwórz lub dołącz się do lokalnej, uniwersyteckiej, krajowej lub międzynarodowej aktywności! Zapoznaj się z materiałami dostępnymi na stronie www.kampania16dni.pl, przyłącz się do wydarzenia na Facebooku (i zaproś na nie znajomych), wykorzystaj Międzynarodowe Kalendarze Działań z poprzednich lat, aby się zainspirować i znaleźć informacje na temat grup zaangażowanych w Twojej okolicy. Zachęcamy do używania hashtagu #16Dni i #BezpiecznaEdukacja w mediach społecznościowych!
  • Zapoznaj się z materiałem CWGL dotyczącym tegorocznego tematu przewodniego oraz zawierającym propozycje działań wartych realizacji podczas Kampanii: ZAPOWIEDŹ KAMPANII.
  • Zapraszamy osoby zainteresowane udziałem w kampanii do zapoznania się z PRZEWODNIKIEM DLA NOWYCH DZIAŁACZEK I DZIAŁACZY.

Podziel się swoimi planami!

Pamiętaj, żeby przesłać swoje plany do naszego kalendarza oraz do CWGL, żeby mogły zostać wpisane do Międzynarodowego Kalendarza Kampanii 2017 i stać się częścią światowego ruchu Kampanii “16 Dni…”.


Pozostań z nami w kontakcie!

Polska kampania
Strona www: https://kampania16dni.pl
Email: 16dni@autonomia.org.pl
Kalendarz: https://kampania16dni.pl/kalendarz
Wydarzenie na Facebooku: https://www.facebook.com/events/1513759352037426

Kampania międzynarodowa
Strona www: http://16dayscwgl.rutgers.edu
Email: 16days@cwgl.rutgers.edu
Kalendarz: http://16dayscwgl.rutgers.edu/campaign-calendar
Facebook: http://www.facebook.com/16DaysCampaign
Instagram: https://www.instagram.com/cwgl_rutgers
Twitter: @16DaysCampaign

 

Informacja oparta na polskim tłumaczeniu sformułowanej przez CWGL zapowiedzi tematycznej Kampanii.

Translate »