Temat przewodni 2016

Temat przewodni międzynarodowej Kampanii 16 Dni Akcji Przeciwko Przemocy ze względu na Płeć w 2016 roku brzmi:

Od pokoju w domu do pokoju na świecie: zadbajmy o bezpieczną edukację dla wszystkich!

Poniżej znajduje się polskie tłumaczenie sformułowanej przez CWGL zapowiedzi tematycznej Kampanii.

Koordynatorki i organizatorki polskiej Kampanii zdecydowały się rozszerzyć ten zakres tematyczny by zwrócić również uwagę na szczególną sytuację kobiet i dziewcząt narażonych na przemoc i dyskryminację wielokrotną z uwagi na inne – poza płcią – cechy, które związane są z wychodzeniem poza dominującą normę – wiekiem, niepełnosprawnością, pochodzeniem, kolorem skóry, tożsamością płciową, orientacją seksualną, statusem ekonomiczno-społecznym, wyznaniem bądź bezwyznaniowością itp.

Zapraszamy do przyłączenia się do Polskiej edycji Kampanii 2016 poprzez organizowanie wydarzeń antyprzemocowych, które można dodać tutaj, uczestniczenie w wydarzeniach lokalnych, które stopniowo pojawiają się w naszym Kalendarzu Wydarzeń oraz nagłaśnianie informacji o Kampanii w mediach społecznościowych i na swoich stronach.

 

„Od pokoju w domu do pokoju na świecie: zadbajmy o bezpieczną edukację dla wszystkich!”

W 2016 roku odbywa się 25. edycja Kampanii 16 Dni Akcji Przeciwko Przemocy ze Względu na Płeć, zainicjowanej w 1991 roku i koordynowanej przez Center for Women’s Leadership (CWGL). W obliczu niepewności i braku bezpieczeństwa w kwestii edukacji oraz po zapoznaniu się z wynikami globalnych badań, tegoroczna edycja została nazwana „Od pokoju w domu do pokoju na świecie: zadbajmy o bezpieczną edukację dla wszystkich!”

Edukacja jest powszechnym dobrem oraz podstawowym prawem człowieka gwarantowanym przez Artykuł 26. Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka z 1948 roku oraz przez wiele międzynarodowych oraz regionalnych traktatów i konwencji. Mimo to, prawo do edukacji podlega politycznym, ekonomicznym i społecznym manipulacjom, sprawiając, że pewne grupy (głównie kobiety, dziewczynki, osoby z niepełnosprawnością, osoby LGBTQI, migrantki i migranci a także ludność rdzenna) są szczególnie narażone na wykluczenie z dostępu do tego podstawowego prawa. Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ w kwestii edukacji prezentują ją jasno — edukacja daje umiejętności i wiedzę umożliwiające znalezienie zatrudnienia i umacniające przedsiębiorczość, a także równość płci, kulturę pokoju i braku przemocy oraz szacunku do różnic kulturowych.

DZIŚ MAMY JASNOŚĆ CO DO REALIÓW DOSTĘPU DO EDUKACJI:

– Głęboko zakorzeniona strukturalna dyskryminacja i przemoc:

  • Dzieci i młodzież wszystkich płci mogą napotykać na dalsze utrudnienia spowodowane niepełnosprawnością, rasą, pochodzeniem etnicznym, sytuacją ekonomiczną czy obowiązkami powierzonymi im przez rodzinę oraz trudnym położeniem, w którym wiele z nich może się znaleźć – zarówno w obliczu konfliktów zbrojnych, katastrof ekologicznych, jak i w czasie     względnego pokoju.
  • Dziewczęta i młode kobiety spotykają się także z dyskryminacją ze względu na płeć: wczesne lub przymusowe małżeństwo może przerwać ich edukację; zagrożenie różnymi formami okołoszkolnej przemocy ze względu na płeć, takimi jak przemoc seksualna i molestowanie w drodze do oraz w samych placówkach edukacyjnych, a także dyskryminacja w formie braku dostępności koniecznej infrastruktury takiej jak odpowiednie i bezpieczne pomieszczenia higieniczno-sanitarne. Z tych powodów wiele rodzin powstrzymuje dziewczęta oraz młode kobiety od uczęszczania do szkoły i aktywnie stara się uniemożliwić im dalszą edukację.

– Niewystarczające reakcje i zaangażowanie władz państw oraz społeczności międzynarodowych na:

  • Niebezpieczne i niehigieniczne środowiska edukacyjne wskutek braku środków budżetowych lub dostrzegania problemu przez decydentów, brak wyznaczonych przestrzeni (klasy, toalety ) dla dziewcząt lub polityka i procedury wspierające lub usprawiedliwiające wartości i tabu kulturowe dotyczące funkcjonowania dziewcząt w środowisku szkolnym (zdobywania przez nie wykształcenia czy molestowania w szkole);
  • Nieadekwatne programy nauczania zbudowane na podstawie patriarchalnego pojmowania kwestii płci, oraz niedostateczny budżet przeznaczony na edukację oraz dostęp do niej.

Udział w Kampanii wzięło już ponad 6000 organizacji, rządów, agencji ONZ oraz niezliczone osoby indywidualne z ponad 180 państw. Razem udało nam się zwrócić oczy świata na problemy takie jak rasizm, seksizm, kultura przemocy, homofobia i wzywać władze do  przestrzegania praw człowieka, takich jak prawo do opieki zdrowotnej oraz praw reprodukcyjnych, do dążenia ku niestosowaniu metod zbrojnych oraz zakończenia przemocy ze względu na płeć. Siłę i trwałość naszej Kampanii zawdzięczamy tysiącom osób takich jak Ty. W ramach tego globalnego tematu przewodniego, Kampania 16 Dni Akcji wzywa Cię do włączenia się w działania na rzecz umocnienia prawa do edukacji oraz do zwalczania przemocy, dyskryminacji i nierówności w edukacji ze względu na poszczególne lub krzyżujące się wzajemnie przesłanki, takie jak płeć, rasa/kolor skóry lub pochodzenie etniczne, religia/wyznanie lub bezwyznaniowość, prawdziwa lub wyobrażona orientacja seksualna, status społeczno-ekonomiczny czy też inne wymiary identyfikacji społecznej. Zastanów się jak wyglądają w Twojej społeczności, kraju lub regionie przestrzeń i dostęp do edukacji.

Dołącz do Kampanii 16 Dni Akcji!
Kampania 16 Dni Akcji jest otwarta na zaangażowanie uczestników/uczestniczek w sposób, który odpowiada specyfice ich własnego doświadczenia i kontekstu działań. Uczestniczki i uczestnicy najlepiej wiedzą jak i z kim najlepiej będzie im współpracować, czy to będzie ich rząd czy społeczności, aby podważyć i zmienić struktury, które utrwalają przemoc ze względu na płeć. Stwórz lub dołącz się do lokalnej, uniwersyteckiej, państwowej lub międzynarodowej aktywności! Poproś o materiały dotyczące kampanii, przyłącz się do listy dyskusyjnej Kampanii 16 Dni Akcji i wykorzystaj Międzynarodowe Kalendarze Działań z poprzednich lat (dostępne w internecie), aby się zainspirować i znaleźć informacje na temat grup zaangażowanych w Twojej okolicy. Zachęcamy do używania hashtagu #16Days w mediach społecznościowych!

Materiały na rok 2016
CWGL obecnie przygotowuje materiały na Kampanię, które będą źródłem przydatnych informacji dotyczących tematu przewodniego oraz propozycje działań wartych realizacji podczas Kampanii.

CWGL będzie umieszczać te materiały na stronie Kampanii 16 Dni Akcji przez miesiąc poprzedzający kampanię. Możesz również napisać do Kampanii 16 Dni (16days@cwgl.rutgers.edu) z prośbą o egzemplarze drukowane. Zapraszamy uczestników do odwiedzenia naszej strony w celu pobrania materiałów z Take Action Kit lub wysłania prośby o wydrukowane kopie dostępnych materiałów.

Podziel się swoimi planami!
Pamiętaj, żeby przesłać swoje plany do CWGL zanim nadejdzie listopad, żeby mogły zostać wpisane do Międzynarodowego Kalendarza Kampanii 2016 i stać się częścią światowego ruchu Kampanii 16 Dni Akcji. Międzynarodowy Kalendarz Kampanii znajdziesz pod linkiem.

 

Pozostań z nami w kontakcie!

Strona www: http://16dayscwgl.rutgers.edu
Email: 16days@cwgl.rutgers.edu
Kalendarz: http://16dayscwgl.rutgers.edu/campaign-calendar
Facebook: http://www.facebook.com/16DaysCampaign
Instagram: https://www.instagram.com/cwgl_rutgers
Twitter: @16DaysCampaign

Przeczytaj oryginalny tekst w języku angielskim (zawierający nieuwzględnione powyżej źródła danych ilościowych) oraz tłumaczenia na inne języki.

Przeczytaj tekst przetłumaczony na język polski.