Kraków (trochę) bezpieczniejszy dla dziewczynek i kobiet – dzięki współpracy i zaangażowaniu różnych środowisk w Kampanii 16 Dni Akcji Przeciw Przemocy ze względu na Płeć.

200 studentek i studentów oraz kadra 4 największych krakowskich uczelni, kilkanaście osób pracujących z dziećmi i młodzieżą szkolną, ponad 30 mieszkanek Krakowa (od 7 letnich dziewczynek po dorosłe kobiety) oraz przedstawicielki 10 organizacji pozarządowych działających w obszarze praw kobiet z Krakowa i Bielska Białej, wzięły/li udział w ponad bezpłatnych 60 godzinach akcji, zajęć i projekcji zainicjowanych i realizowanych przez Autonomię i jej Partnerów/ki, w ramach 27. Kampanii 16 dni Akcji Przeciwko Przemocy ze względu na Płeć, która odbyła się między 25 listopada (Międzynarodowym Dniem Eliminacji Przemocy Wobec Kobiet) a 10 grudnia (Międzynarodowym Dniem Praw Człowieka). O możliwościach ograniczania przemocy wobec dziewcząt i kobiet dowiedziały się także członkinie i członkowie Rady Miasta oraz słuchaczki i słuchacze dwóch dużych stacji radiowych –  Radia Kraków i TOK FM.

W ciągu dwóch tygodni zorganizowałyśmy 10 godzin otwartych bezpłatnych projekcji filmów poświęconych przemocy wobec kobiet i dziewcząt połączonych z dyskusjami, w trakcie których wspólnie zastanawiały/liśmy się co może robić społeczność, by ta przemoc nie była ignorowana, sprawcy ponosili odpowiedzialność, by policja i inne instytucje chroniły ofiary przestępstw, a atakowane dziewczyny nie były nękane w mediach społecznościowych.

W trakcie niemal 50 godzin darmowych zajęć dziewczynki i kobiety lepiej rozpoznały swoją siłę i potencjał, doświadczały mocy i sprawczości, zdobyły umiejętności lepszego rozpoznawania i reagowania na przekraczanie granic, napastowanie, molestowanie i przemoc, nawiązywały nowe znajomości i kontakty.

Osoby studiujące m.in. socjologię, wiedzę o mediach, pedagogikę i medycynę na Uniwersytecie Jagiellońskim, Uniwersytecie Pedagogicznym, Akademii Sztuk Pięknych i w Collegium Medicum wzmocniły swoją zdolność do reagowania na dyskryminację i cyberprzemoc.

Na zorganizowanym przez nas spotkaniu przedstawicielki organizacji działających na rzecz praw kobiet przekazały delegatkom z Grupy roboczej ONZ ds. Dyskryminacji kobiet w prawie i w praktyce informacje o sytuacji dziewczynek i kobiet, zwłaszcza tych które spotykają się z wieloma i krzyżującymi się formami dyskryminacji oraz o sytuacji obrończyń praw kobiet. Celem wizyty Grupy była ocena postępów w eliminowaniu dyskryminacji i osiągnięciu równości płci w Polsce. Raport z wizyty w Polsce zostanie przedstawiony na forum Organizacji Narodów Zjednoczonych.

Ponad 80 osób, uczestnicząc w Maratonie Pisania Listów Amnesty International, który zorganizowałyśmy, zwróciło się bezpośrednio do rządów i placówek dyplomatycznych z 10 krajów wzywając do uwolnienia kobiet walczących w swoich społecznościach o równość, wolność i sprawiedliwość oraz respektowania ich podstawowych praw człowieka.

W Krakowie Kampania 16 Dni Akcji Przeciwko Przemocy ze względu na Płeć, odbywała się pod hasłem „Miasta, miasteczka i wsie bezpieczne dla dziewczynek i kobiet! Dość czekania – wzywamy samorządy do działania!”. W związku z tym, w dniu zaprzysiężenia Rady Miasta zwróciłyśmy się do nowych Radnych z postulatami stworzenia i wdrożenia m.in. programu przeciwdziałania przemocy ze względu na płeć obejmującego wszystkie mieszkanki i mieszkańców Krakowa, byśmy jako społeczność skuteczniej zapobiegały/li przemocy. Wskazałyśmy na konieczność podjęcia działań edukacyjnych w szkołach i na uniwersytetach, podnoszenie świadomości i kompetencji do reagowania na przemoc wśród Krakowian i Krakowianek oraz na stworzenie rozwiązań efektywnego wsparcia dla ofiar tego rodzaju przestępstw (wsparcie prawne, psychologiczne, telefon zaufania, bezpieczne miejsca. Mamy ogromną nadzieję, że w krakowskim programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie na nowy okres obowiązywania (po 2020) i innych politykach – np. młodzieżowej, znajdą się odpowiednie zapisy i zaplanowane zostaną konkretne działania. Zadeklarowałyśmy eksperckie wsparcie dla Radnych.

Prawie wszystkie wydarzenia w ramach Kampanii 16 Dni Akcji były darmowe i odbywały się w dostosowanych architektonicznie przestrzeniach (dostępnych dla osób poruszających się na wózkach).

Krakowska Kampania 16 dni Akcji Przeciwko Przemocy ze względu na Płeć o takim zasięgu była możliwa dzięki współpracy i solidarnemu zaangażowaniu osób, inicjatyw i instytucji, wśród których znalazły się m.in.: Ośrodek Badań nad Mediami i koło naukowe Coolturoznawcy przy Uniwersytecie Pedagogicznym im. KEN, Pełnomocniczka Rektora UJ ds. bezpieczeństwa studentów i doktorantów, Instytut Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny IFMSa Poland, Akademia Sztuk Pięknych, Towarzystwo Interwencji Kryzysowej, Związek Harcerstwa Polskiego, Żydowskie Muzeum Galicja, Centrum Społeczności Żydowskiej – Jewish Community Centre. Bardzo wszystkim dziękujemy i mamy nadzieję na dalszą współpracę!

Autonomia korzysta ze wsparcia Fundacji Batorego (dotacja instytucjonalna) i Konsulatu Generalny Stanów Zjednoczonych w Krakowie (projekt „Krytyczne myślenie i analiza przekazów medialnych – młodzi liderzy i liderki na rzecz bezpieczeństwa i sprawiedliwości”).

Translate »