25 listopada – Międzynarodowy Dzień Eliminacji Przemocy Wobec Kobiet – aktualne wyzwania.

Wypełnić obietnicę kompleksowej reakcji na przemoc wobec kobiet – wciąż aktualne wyzwania.

“Wszystkie kobiety i dziewczęta mają prawo do życia bez przemocy. Niestety nie jest to rzeczywistość. Jedna na trzy kobiety doświadczyła przemocy fizycznej lub seksualnej – 22% z rąk partnera. Ponad połowa wszystkich kobiet była nękana seksualnie, 20% młodych kobiet zgłasza molestowanie seksualne w Internecie”, powiedziała dziś Dunja Mijatović, Komisarz Praw Człowieka Rady Europy przed Międzynarodowym Dniem Walki z Przemocą wobec Kobiet.

Oprócz danych dostarczonych przez Agencję Praw Podstawowych UE, ONZ szacuje, że 70% ofiar przemocy w rodzinie stanowią kobiety. W 2016 r. liczba kobiet będących ofiarami zabójstw popełnianych przez bliskich partnerów lub członków rodziny i krewnych według Eurostatu wynosiła 238 w Niemczech, 146 we Francji, 67 w Hiszpanii, 45 na Węgrzech, 18 w Chorwacji, 16 w Finlandii i 11 w Albanii.”

33 z 47 państw Unii Europejskiej ratyfikowało Konwencję Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej, ale jej wdrażanie w poszczegółnych krajach jest wciąż niewystarczające.

Wg. niezależnego organu eksperckiego GREVIO, który badał stopień wdrażania Konwencji Stambulskiej w 6 krajach, wyzwania związane z wdrażaniem to:  połączenie zapobiegania przemocy z innymi środkami służącymi promowaniu równości płci; trwałość finansowania usług dla ofiar przemocy i organizacji pozarządowych świadczących takie usługi; równa dostępność usług dla wszystkich kobiet, które doświadczyły przemocy; efektywne wykorzystanie pełnego zakresu procedur dot. zapobiegania i ochrony przed przemocą; niski poziom zgłaszania przemocy; oraz gromadzenie danych na temat współczynników skazania za przestępstwa w odniesieniu do wszystkich rodzajów przemocy.

Te problemy związane z wdrażaniem konwencji muszą zostać rozwiązane, aby spełnić obietnicę kompleksowego przeciwdziałania przemocy wobec kobiet.

Więcej: https://www.coe.int/fr/web/commissioner/-/fulfil-the-promise-of-a-comprehensive-response-to-violence-against-women

 

Translate »