Kraków (trochę) bezpieczniejszy dla dziewczynek i kobiet – dzięki współpracy i zaangażowaniu różnych środowisk w Kampanii 16 Dni Akcji Przeciw Przemocy ze względu na Płeć.

200 studentek i studentów oraz kadra 4 największych krakowskich uczelni, kilkanaście osób pracujących z dziećmi i młodzieżą szkolną, ponad 30 mieszkanek Krakowa (od 7 letnich dziewczynek po dorosłe kobiety) oraz przedstawicielki 10 organizacji pozarządowych działających w obszarze praw kobiet z Krakowa i Bielska Białej, wzięły/li udział w ponad bezpłatnych 60 godzinach akcji, zajęć i projekcji zainicjowanych i realizowanych przez Autonomię i jej Partnerów/ki, w ramach 27. Kampanii 16 dni Akcji Przeciwko Przemocy ze względu na Płeć, która odbyła się między 25 listopada (Międzynarodowym Dniem Eliminacji Przemocy Wobec Kobiet) a 10 grudnia (Międzynarodowym Dniem Praw Człowieka). O możliwościach ograniczania przemocy wobec dziewcząt i kobiet dowiedziały się także członkinie i członkowie Rady Miasta oraz słuchaczki i słuchacze dwóch dużych stacji radiowych –  Radia Kraków i TOK FM.

W ciągu dwóch tygodni zorganizowałyśmy 10 godzin otwartych bezpłatnych projekcji filmów poświęconych przemocy wobec kobiet i dziewcząt połączonych z dyskusjami, w trakcie których wspólnie zastanawiały/liśmy się co może robić społeczność, by ta przemoc nie była ignorowana, sprawcy ponosili odpowiedzialność, by policja i inne instytucje chroniły ofiary przestępstw, a atakowane dziewczyny nie były nękane w mediach społecznościowych.

W trakcie niemal 50 godzin darmowych zajęć dziewczynki i kobiety lepiej rozpoznały swoją siłę i potencjał, doświadczały mocy i sprawczości, zdobyły umiejętności lepszego rozpoznawania i reagowania na przekraczanie granic, napastowanie, molestowanie i przemoc, nawiązywały nowe znajomości i kontakty.

Osoby studiujące m.in. socjologię, wiedzę o mediach, pedagogikę i medycynę na Uniwersytecie Jagiellońskim, Uniwersytecie Pedagogicznym, Akademii Sztuk Pięknych i w Collegium Medicum wzmocniły swoją zdolność do reagowania na dyskryminację i cyberprzemoc.

Na zorganizowanym przez nas spotkaniu przedstawicielki organizacji działających na rzecz praw kobiet przekazały delegatkom z Grupy roboczej ONZ ds. Dyskryminacji kobiet w prawie i w praktyce informacje o sytuacji dziewczynek i kobiet, zwłaszcza tych które spotykają się z wieloma i krzyżującymi się formami dyskryminacji oraz o sytuacji obrończyń praw kobiet. Celem wizyty Grupy była ocena postępów w eliminowaniu dyskryminacji i osiągnięciu równości płci w Polsce. Raport z wizyty w Polsce zostanie przedstawiony na forum Organizacji Narodów Zjednoczonych.

Ponad 80 osób, uczestnicząc w Maratonie Pisania Listów Amnesty International, który zorganizowałyśmy, zwróciło się bezpośrednio do rządów i placówek dyplomatycznych z 10 krajów wzywając do uwolnienia kobiet walczących w swoich społecznościach o równość, wolność i sprawiedliwość oraz respektowania ich podstawowych praw człowieka.

W Krakowie Kampania 16 Dni Akcji Przeciwko Przemocy ze względu na Płeć, odbywała się pod hasłem „Miasta, miasteczka i wsie bezpieczne dla dziewczynek i kobiet! Dość czekania – wzywamy samorządy do działania!”. W związku z tym, w dniu zaprzysiężenia Rady Miasta zwróciłyśmy się do nowych Radnych z postulatami stworzenia i wdrożenia m.in. programu przeciwdziałania przemocy ze względu na płeć obejmującego wszystkie mieszkanki i mieszkańców Krakowa, byśmy jako społeczność skuteczniej zapobiegały/li przemocy. Wskazałyśmy na konieczność podjęcia działań edukacyjnych w szkołach i na uniwersytetach, podnoszenie świadomości i kompetencji do reagowania na przemoc wśród Krakowian i Krakowianek oraz na stworzenie rozwiązań efektywnego wsparcia dla ofiar tego rodzaju przestępstw (wsparcie prawne, psychologiczne, telefon zaufania, bezpieczne miejsca. Mamy ogromną nadzieję, że w krakowskim programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie na nowy okres obowiązywania (po 2020) i innych politykach – np. młodzieżowej, znajdą się odpowiednie zapisy i zaplanowane zostaną konkretne działania. Zadeklarowałyśmy eksperckie wsparcie dla Radnych.

Prawie wszystkie wydarzenia w ramach Kampanii 16 Dni Akcji były darmowe i odbywały się w dostosowanych architektonicznie przestrzeniach (dostępnych dla osób poruszających się na wózkach).

Krakowska Kampania 16 dni Akcji Przeciwko Przemocy ze względu na Płeć o takim zasięgu była możliwa dzięki współpracy i solidarnemu zaangażowaniu osób, inicjatyw i instytucji, wśród których znalazły się m.in.: Ośrodek Badań nad Mediami i koło naukowe Coolturoznawcy przy Uniwersytecie Pedagogicznym im. KEN, Pełnomocniczka Rektora UJ ds. bezpieczeństwa studentów i doktorantów, Instytut Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny IFMSa Poland, Akademia Sztuk Pięknych, Towarzystwo Interwencji Kryzysowej, Związek Harcerstwa Polskiego, Żydowskie Muzeum Galicja, Centrum Społeczności Żydowskiej – Jewish Community Centre. Bardzo wszystkim dziękujemy i mamy nadzieję na dalszą współpracę!

Autonomia korzysta ze wsparcia Fundacji Batorego (dotacja instytucjonalna) i Konsulatu Generalny Stanów Zjednoczonych w Krakowie (projekt „Krytyczne myślenie i analiza przekazów medialnych – młodzi liderzy i liderki na rzecz bezpieczeństwa i sprawiedliwości”).

25 listopada – Międzynarodowy Dzień Eliminacji Przemocy Wobec Kobiet – aktualne wyzwania.

Wypełnić obietnicę kompleksowej reakcji na przemoc wobec kobiet – wciąż aktualne wyzwania.

“Wszystkie kobiety i dziewczęta mają prawo do życia bez przemocy. Niestety nie jest to rzeczywistość. Jedna na trzy kobiety doświadczyła przemocy fizycznej lub seksualnej – 22% z rąk partnera. Ponad połowa wszystkich kobiet była nękana seksualnie, 20% młodych kobiet zgłasza molestowanie seksualne w Internecie”, powiedziała dziś Dunja Mijatović, Komisarz Praw Człowieka Rady Europy przed Międzynarodowym Dniem Walki z Przemocą wobec Kobiet.

Oprócz danych dostarczonych przez Agencję Praw Podstawowych UE, ONZ szacuje, że 70% ofiar przemocy w rodzinie stanowią kobiety. W 2016 r. liczba kobiet będących ofiarami zabójstw popełnianych przez bliskich partnerów lub członków rodziny i krewnych według Eurostatu wynosiła 238 w Niemczech, 146 we Francji, 67 w Hiszpanii, 45 na Węgrzech, 18 w Chorwacji, 16 w Finlandii i 11 w Albanii.”

33 z 47 państw Unii Europejskiej ratyfikowało Konwencję Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej, ale jej wdrażanie w poszczegółnych krajach jest wciąż niewystarczające.

Wg. niezależnego organu eksperckiego GREVIO, który badał stopień wdrażania Konwencji Stambulskiej w 6 krajach, wyzwania związane z wdrażaniem to:  połączenie zapobiegania przemocy z innymi środkami służącymi promowaniu równości płci; trwałość finansowania usług dla ofiar przemocy i organizacji pozarządowych świadczących takie usługi; równa dostępność usług dla wszystkich kobiet, które doświadczyły przemocy; efektywne wykorzystanie pełnego zakresu procedur dot. zapobiegania i ochrony przed przemocą; niski poziom zgłaszania przemocy; oraz gromadzenie danych na temat współczynników skazania za przestępstwa w odniesieniu do wszystkich rodzajów przemocy.

Te problemy związane z wdrażaniem konwencji muszą zostać rozwiązane, aby spełnić obietnicę kompleksowego przeciwdziałania przemocy wobec kobiet.

Więcej: https://www.coe.int/fr/web/commissioner/-/fulfil-the-promise-of-a-comprehensive-response-to-violence-against-women

 

Co zrobić żeby samorząd skutecznie walczył z przemocą? Dołącz do 27. Światowej Kampanii 16 Dni Akcji Przeciwko Przemocy ze względu na Płeć!

Miasta, miasteczka i wsie bezpieczne dla dziewczynek i kobiet!  Dość czekania – wzywamy samorządy do działania!

W Polsce w 2018 roku, w trakcie trwania Kampanii  – 28 listopada, obchodzimy ważną rocznicę  –  100 lat temu kobiety, po wieloletniej walce działaczek organizacji kobiecych, doprowadziły do zrównania praw wyborczych bez względu na płeć!

Patrzymy z dumą i nadzieją na wytrwałe działania pokoleń kobiet i solidarnych z nimi mężczyzn walczących o przysługujące nam  prawa. Choć wielu wydają się one oczywistością, historia pokazuje, że raz wywalczone prawa mogą zostać nam odebrane lub ograniczone, a w bardzo wielu obszarach życia wciąż jest wiele do zrobienia.

Dlatego w Polsce, chcemy zwrócić uwagę na związki między decyzjami, od których zależą systemowe zmiany, a skutecznym przeciwdziałaniem przemocy ze względu na płeć. To od krajowych i lokalnych polityk dotyczących bezpieczeństwa, edukacji, wymiaru sprawiedliwości, ochrony zdrowia, pracy, a także kompleksowych, interdyscyplinarnych,  dobrze zaplanowanych, adekwatnie finansowanych i rzetelnie realizowanych lokalnych programów przeciwdziałania przemocy w rodzinie zależy sytuacja kobiet i dziewczynek w szkołach i uczelniach, w pracy, w instytucjach, w domach i przestrzeniach publicznych.

Właśnie zakończyły się wybory samorządowe. Niech osoby na stanowiskach wójta, burmistrza lub prezydenta, radni i radne gmin/miast, powiatów i sejmików dowiedzą się w jaki sposób mają skutecznie przeciwdziałać przemocy ze względu na płeć i inne cechy!

Każda i każdy z nas może wywierać wpływ…

Dowiedz się jak możesz się zaangażować.

Podsumowanie Kampanii 16 Dni 2017

Z przyjemnością informujemy, że w ramach Kampanii 16 Dni Akcji Przeciw Przemocy ze względu na Płeć 2017, która odbyła się w dniach 25 listopada – 10 grudnia 2017 r., 13 współpracujących z fundacją Autonomia liderek lokalnych zrealizowało 16 inicjatyw (w tym 7 warsztatów lub szkoleń, 4 projekcje filmów w tym 3 połączone z dyskusją lub warsztatem, 2 spotkania, 1 happening, 1 forum, 1 żywa biblioteka) w 11 miejscowościach, obejmując swoimi działaniami ok. 400 osób. Do kalendarza kampanii, prowadzonego przez Autonomię na stronie www.kampania16dni.pl dodano łącznie 94 wydarzenia. Wśród organizatorek/-ów i współorganizatorek/-ów zgłaszanych do kalendarza wydarzeń znalazły się instytucje samorządowe, organy i służby państwowe, uczelnie, organizacje pozarządowe, grupy nieformalne, partia polityczna.

Informacja o Kampanii na Facebooku dotarła do 89 tysięcy osób, a kampanijna grafika dotycząca zgody w relacjach intymnych dotarła do prawie 130 tysięcy osób.

Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom zaangażowanym za udział w Kampanii, a matronkom i patronom honorowym i medialnym za wsparcie na wszystkich etapach tego ważnego społecznie działania!

Nowe materiały graficzne Kampanii

Zapraszamy do korzystania z nowych materiałów graficznych kampanii! Materiały dostępne są do pobrania w wysokiej rozdzielczości do wydruku, na licencji CC-BY-NC-ND (Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0) na podstronie Materiały graficzne.

Dostępna nakładka Kampanii na FB

Chcesz pokazać swoje wsparcie dla Kampanii? Z przyjemnością informujemy, że udostępniłyśmy dla użytkowniczek/-ów Facebooka kampanijną nakładkę na zdjęcie profilowe. Nakładka dostępna jest TUTAJ. Zapraszamy do korzystania!

Honorowy patronat Rektora UJ dla Kampanii 16 dni 2017

Z radością informujemy, że Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego, Jego Magnificencja prof. dr hab. med. Wojciech Nowak, objął tegoroczną edycję kampanii 16 Dni Akcji Przeciw Przemocy ze względu na Płeć swoim honorowym patronatem.

Otwieramy kalendarz i spotykamy się na Facebooku

21 września 2017 r., w Międzynarodowy Dzień Pokoju, uruchomiłyśmy możliwość dodawania wydarzeń do kalendarza wydarzeń kampanijnych.

Tegoroczny temat przewodni międzynarodowej kampanii: „OD POKOJU W DOMU DO POKOJU NA ŚWIECIE: ZADBAJMY O BEZPIECZNĄ EDUKACJĘ DLA WSZYSTKICH!” kolejny raz skupia nasze działania wokół prawa do edukacji oraz zwalczania przemocy, niesprawiedliwości i dyskryminacji w oświacie ze względu na takie cechy jak płeć, rasa i pochodzenie, religia lub bezwyznaniowość, orientacja i tożsamość płciowa, status socjoekonomiczny i inne. Zwracamy też uwagę na związki pomiędzy postępującym militaryzmem a dyskryminacją, ubóstwem i przemocą wobec kobiet. Dlatego właśnie dziś, 21 września 2017 r., w Międzynarodowy Dzień Pokoju, zapowiadamy tegoroczną kampanię 16 Dni Akcji Przeciwko Przemocy ze względu na Płeć w Polsce.

Równocześnie uruchomiłyśmy dla wszystkich osób zainteresowanych Kampanią wydarzenie na Facebooku. Do startu Kampanii, która rozpocznie się 25 listopada, będziemy tam informować o wszystkich sposobach, na jakie można się włączyć we wspólne działania na rzecz świata bezpiecznego dla dziewczynek i kobiet. Będziemy tam też publikować kolejne dodawane do kalendarza na stronie www.kampania16dni.pl wydarzenia. Na Facebooku można także wymieniać się informacjami i poszukiwać sojuszniczek i sojuszników do realizacji swoich działań lokalnych.

 

Zapisz